Na początku czerwca w Krakowie odbyła się pierwsza konferencja Credit Risk 2017 poświęcona różnym aspektom zarządzania ryzykiem kredytowym.

Nieterminowe płatności dotykają niemal wszystkie firmy w Polsce w mniejszym lub większym stopniu. Wielu przedsiębiorców boryka się z zatorami płatniczymi i ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Spotkanie w Krakowie skupiało się na metodach zapobiegania powstawaniu opóźnień w płatnościach i skutecznym zarządzaniu należnościami.

Konferencja, której sponsorem strategicznym była nasza firma, zgromadziła ponad 100 uczestników, którzy z uwagą wysłuchali wystąpień ekspertów. Goście, w przeważającej części credit managerowie z dużych i średnich przedsiębiorstw, mieli możliwość zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. Wydarzenie dało im możliwość poznania najnowszych trendów, metod oraz praktyki zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego. Kładło nacisk na działania zmierzające do ograniczenia powstawania trudnych i nieściągalnych należności.

 

Wstępny wykład Krzysztofa Rzepki z Euler Hermes Collections dotyczył bieżącej oceny ryzyka w Polsce, wybranych branż oraz perspektyw gospodarczych dla Polski, Europy i świata.

 

Następna prezentacja omawiała praktyczne zastosowanie dostępnych narzędzi wspomagających procesy prewencyjnego zarządzania ryzykiem. Analizy branżowe, raporty handlowe dostarczają niezbędnych informacji o rynku i partnerach. Monitorowanie i polubowna windykacja należności skutecznie pomagają odzyskać zapłatę za sprzedany towar czy usługę. Tomasz Delman oraz Michał Modrzejewski z Euler Hermes Collections odpowiadali na pytania:

  • jak ważne jest posiadanie aktualnej wiedzy na temat partnera w biznesie oraz całej branży, w której przebiega transakcja?
  • jakie rozwiązania oferowane przez Euler Hermes Collections wspomagają przedsiębiorców w ocenie ryzyka kredytowego?
  • jak dzięki narzędziom Euler Hermes w praktyce redukować niebezpieczne obszary biznesu?
  • na jakie pozytywne aspekty (poza redukcją strat finansowych) może liczyć firma dobrze zarządzająca ryzykiem kredytowym?

 

Kolejna prezentacja dotyczyła ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Ewa Krzemińska (www.rozumiemOWU.pl) przedstawiła podstawowe zasady ochrony ubezpieczeniowej należności, omówiła usługi, jakie świadczy ubezpieczyciel i możliwości wykorzystania polisy do wdrożenia i zastosowania metod zarządzania należnościami w firmie. Zaprezentowała podstawowe produkty ubezpieczeniowe oferowane przez wyspecjalizowanych ubezpieczycieli. 

 

Zarządzanie informacją jako kluczowy obszar styku ryzyka kredytowego z windykacją to był temat prezentacji przedstawionej przez Borysa Sadowskiego z GEKKO. Omówił on zadania służb windykacyjnych w firmie podkreślając ich rolę począwszy od identyfikacji ryzyk przed zawarciem kontraktu, poprzez monitorowanie zmian ryzyka w trakcie realizacji kontraktu aż do właściwych działań i zachowań zapobiegających opóźnieniom w płatnościach oraz skutecznie i szybko podejmowanym krokom po terminie płatności. Podkreślał znaczenie współpracy między sprzedażą a windykacją w przedsiębiorstwie.

 

Krzysztof Chechłacz z RiskMan przedstawił ubezpieczycieli kredytu kupieckiego i ich pozycję na rynku europejskim i polskim. Mówił o ubezpieczeniu należności jako elemencie credit management w firmie. Podkreślał, że nie zastępuje ono wewnętrznej procedury kredytowej, a wyznacza ramy i granice zachowań, wprost wymusza stosowanie procedur kredytowych. Ubezpieczenie należności jest jednym z narzędzi wspomagających zarządzanie należnościami w firmie, jednak organizacja, mimo posiadania ochrony, nie może tracić czujności i powinna kontrolować odbiorców, tak jakby nie miała ubezpieczenia. Prelegent omówił kilka częstych przyczyn odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, które wynikają właśnie z zaniedbań w zarządzaniu ryzykiem i w wypełnianiu warunków ochrony. Omówił też rodzaje polis począwszy od najbardziej popularnego typu - whole turnover, poprzez coraz bardziej popularne Top Up Cover i XoL, aż do najnowszych rozwiązań jak ubezpieczenie leasingu. Rozprawił się z mitami dotyczącymi ubezpieczeń należności.

 

Kolejna prezentacja dotyczyła metod skoringowych i statystycznych w ocenie ryzyka kredytowego. Grzegorz Migut ze StatSoft omówił praktyczne aspekty budowy modeli wspierających ocenę ryzyka firm, charakterystyczne cechy tych modeli, obszary ich zastosowań oraz korzyści stosowania modeli skoringowych w praktyce.

 

Marcin Mazur i Michał Pajdak z Fabryki i3 przedstawili Big Data w analizie ryzyka kredytowego. Opowiadali o Machine Learning, który doskonale sprawdza się w windykacji i ocenie ryzyka, odnajduje wzory w danych historycznych w celu wykonania użytecznych przewidywań zdarzeń w przyszłości, jest przyszłością, od której nie ma odwrotu. ML pozwoli na weryfikację limitu kredytowego codziennie, na odkrywanie trendów poprzez interaktywne wizualizacje danych, da rekomendację analitykowi do podjęcia ostatecznej decyzji.

 

Ogromną dawkę wiedzy zaaplikował słuchaczom pan Maciej Wilamowicz - Trade Financial Expert omawiając produkty trade finance jako instrumenty rozliczania i zabezpieczania transakcji w handlu krajowym i międzynarodowym. Przybliżał uczestnikom konferencji akredytywy, inkaso i gwarancje bankowe. Zwracał uwagę na prawidłowe dokumentowanie transakcji handlowych, sporządzanie i sprawdzanie dokumentów zgodnie z wymaganiami bankowych instrumentów finansowych.

 

Bardzo ciekawą i pokazującą realne zagrożenie dla firm handlujących z kontrahentami z Niemiec prezentację pt. Ryzyko zza Odry przedstawił Zbigniew Korzeniewski z Riskman. Szczegółowo omówił ryzyko legislacyjne / prawne wynikające z niemieckiego prawa upadłościowego, które coraz częściej jest wykorzystywane przez syndyków na niekorzyść wierzycieli. Insolvenzanfechtung, bo o tym rozwiązaniu prawnym mowa, to żądanie zwrotu majątku upadłego dłużnika kierowane przez syndyka do wierzycieli upadłego. W ramach ochrony prawnej wspólnej dla wszystkich wierzycieli dłużnika, sprzedającym grozi obowiązek zwrotu majątku, pieniędzy zapłaconych przez upadłą firmę dostawcy nawet kilka lat po zrealizowaniu transakcji. I to z odsetkami. Prelegent wskazał sposoby na uniknięcie, minimalizację tego ryzyka. Poza praktycznymi poradami, wskazał na powstały nowy rodzaj ubezpieczenia należności właśnie od tego typu zdarzeń.

 

Kolejną, bardzo interesującą prezentację przedstawiła Katarzyna Misztal, Debt Collection Manager w Dziale Kontroli Należności i Ubezpieczeń firmy Rovese. Omówiła praktykę działań windykacyjnych w firmie począwszy od zebrania informacji o potencjalnym partnerze handlowym, opracowania warunków umowy handlowej, zabezpieczenia należności, poprzez monitoring płatności, aż do windykacji polubownej. Każdy etap ma dokładnie wymienione działania wraz z terminami. Jej zespół  reaguje natychmiast na opóźnienia, wspiera biznes kontrahenta, negocjuje, rozmawia, stara się wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony. Jednak największy nacisk kładzie na prewindykację – monitorowanie należności, kontrolę stanu wypłacalności klienta, przypominanie o nadchodzących terminach płatności, ustalanie harmonogramu ratalnej spłaty, jeśli klient nie ma możliwości zapłacić jednorazowo.

 

Ostatnim punktem programu konferencji była dyskusja panelowa na temat zaufania w biznesie prowadzona przez Iwonę Bartczak z Fi3 z udziałem Michała Wojtulewicza z Astor i Dominika Jarczyka z IT Slovnaft. Paneliści rozmawiali o modelach biznesowych, w których zaszyte jest zaufanie między partnerami biznesowymi.

 

Organizatorem wydarzenia była fundacja Polski Instytut Credit Management, sponsorem strategicznym RiskMan, a sponsorem głównym Euler Hermes.

Intencją organizatora było zasygnalizowanie tematyki, która będzie rozwijana na kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, także w ramach zainaugurowanego na konferencji Credit Club PICM.

Ważnym elementem konferencji były przerwy poświęcone na rozmowy między specjalistami, na wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów.

Opinie uczestników wskazują, że konferencja była interesująca i wartościowa, oraz że stanie się wydarzeniem oczekiwanym przez credit managerów z firm nie tylko z Małopolski.

 

 

Konferencja Credit Risk 2017

 

Konferencja Credit Risk 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ewa Krzemińska  www.rozumiemOWU.pl