Udzielasz kredytu kupieckiego, dajesz swoim kontrahentom odroczony termin płatności i czekasz na pieniądze, które są Ci niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności. Żeby nie stracić płynności, możesz posiłkować się kredytem bankowym, ale możesz też skorzystać z faktoringu.

Jakie usługi oferowane są w ramach faktoringu? Jakie trzeba spełnić warunki, żeby z niego skorzystać? Jak to działa?

 

W kilku punktach dla niecierpliwych

 • Faktoring polega na wykupie wystawionej przez Twoją firmę faktury przez faktora. Faktor wypłaca Ci zaliczkę natychmiast po jej wystawieniu, resztę - po zapłacie przez kontrahenta.
 • Faktoring to również administrowanie należnościami, prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, inkasowanie płatności, windykowanie przeterminowanych należności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Zakres oferowanych usług zależny jest od rodzaju umowy faktoringowej.
 • Przed rozpoczęciem finansowania faktorant i jego odbiorcy podlegają ocenie ryzyka, faktorant musi również przedstawić zabezpieczenia transakcji.
 • Faktoring daje wiele korzyści przedsiębiorcy, pomaga utrzymać płynność finansową firmy, wspiera prawidłowe zarządzanie należnościami.

 

Faktoring - co to jest?

Faktoring to coraz bardziej popularna metoda finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw. Polega na wykupie przez faktora (instytucję finansową) nieprzeterminowanych wierzytelności handlowych przysługujących przedsiębiorcy (faktorantowi) od kontrahentów za dostarczone towary lub usługi. Wierzytelności muszą być potwierdzone fakturami i płatne w kredycie kupieckim. Faktoring zapewnia pieniądze za fakturę natychmiast po jej wystawieniu.

 

Faktoring to także wiele innych powiązanych usług świadczonych przez faktora. Zgodnie z Konwencją Ottawską z 1988 roku, która definiuje podstawowe zasady faktoringu należą do nich:

 • finansowanie bezspornych i niewymagalnych należności,
 • prowadzenie sprawozdawczości i kont rozliczeniowych odbiorców,
 • prowadzenie działań windykacyjnych w celu odzyskania należności,
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

O faktoringu mówimy wówczas, gdy chociaż dwie z powyższych funkcji są realizowane.

 

Faktoring - jakie są rodzaje umów?

Najważniejszy podział to ten na faktoring pełny i niepełny.

Pełny oznacza faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy, inaczej - bez regresu do faktoranta, właściwy. Niepełny to faktoring bez przejęcia ryzyka  czyli z regresem do faktoranta, niewłaściwy.

Odnotowania wymaga również faktoring odwrotny, który polega na finansowaniu zobowiązań (a nie wierzytelności), a stroną umowy faktoringu jest odbiorca (a nie dostawca).

W związku z tym, że faktoring jest w polskim prawie umową nienazwaną, to firmy faktoringowe wprowadzają różne inne odmiany i rozwiązania zaspokajające specyficzne potrzeby przedsiębiorców.

 

Faktoring - jak to działa?

Przed zawarciem umowy faktor sprawdzi wiarygodność zarówno Twojej firmy (faktoranta) jak i Twoich odbiorców.  Po dojściu do porozumienia co do warunków faktoringu podpisana zostanie umowa. Przed rozpoczęciem finansowania musisz przedstawić jeszcze wymagane umową zabezpieczenia. Rodzaj zabezpieczeń zależy od oceny ryzyka.

Finansowanie następuje po przedstawieniu i akceptacji faktury. W faktoringu wierzytelnościowym (pełnym i niepełnym) faktor wypłaca Ci zaliczkę w wysokości np. 80%. Jeśli odbiorca spłaci należność, faktor odda Ci pozostałą jej część ponad wypłaconą wcześniej zaliczkę. Po terminie płatności, jeśli odbiorca nie zapłaci, faktor windykuje należność, a po upływie ustalonego w umowie faktoringu dopuszczalnego czasu przeterminowania występuje do Twojej firmy z regresem (dotyczy faktoringu niepełnego). Regres oznacza, że musisz zwrócić otrzymaną wcześniej zaliczkę i samodzielnie windykować należność od swojego dłużnika. W przypadku faktoringu pełnego przekazuje windykację ubezpieczycielowi i czeka na wypłatę od niego odszkodowania.

W faktoringu odwrotnym dostawca otrzymuje 100% należności, a odbiorca spłaca ją faktorowi w ustalonym z nim terminie.

 

Faktoring - jakie ma zalety?

 • Pomaga utrzymać płynność finansową firmy.
 • Wspomaga zarządzaniem należnościami.
 • Zwiększa bezpieczeństwo współpracy z odbiorcami.
 • Ułatwia rozwój umożliwiając oferowanie konkurencyjnych warunków handlu.  
 • Faktoring pełny nie obciąża bilansu firmy.

 

Na rynku polskim jest ponad sto firm, które oferują faktoring, skupują wierzytelności lub je finansują. Nie wiesz jak wybrać odpowiednią dla Twojej firmy usługę? Pomożemy Ci znaleźć najkorzystniejszą ofertę. Sprawdź na www.dobryfaktoring.pl

 

Ewa Krzemińska www.rozumiemOWU.pl