Faktoring to usługa, która pozwala na szybkie sfinansowanie faktury – zaraz po jej wystawieniu. W faktoringu pełnym faktor dodatkowo przejmuje ryzyko niewywiązania się kontrahenta z obowiązku zapłaty. Zabezpieczeniem takiego ryzyka jest najczęściej umowa ubezpieczenia należności wykupionych przez faktora od przedsiębiorców.

Może to być zarówno umowa, której stroną jest faktor jak i umowa zawarta samodzielnie przez przedsiębiorcę. Jakie są zalety i wady każdego z tych rozwiązań?

 

  W kilku punktach dla niecierpliwych

  • Faktoring pełny najczęściej opiera się na zabezpieczeniu ryzyka jakim jest umowa ubezpieczenia należności.
  • Taką umowę może zawrzeć faktor i objąć nią wszystkich kontrahentów swoich faktorantów, ale może nią także być własna polisa przedsiębiorcy, z której prawo do odszkodowania otrzymuje faktor.
  • Umowa faktora jest korzystniejsza, gdy nie chcesz mieć do czynienia z ubezpieczycielem i nie zależy Ci na ochronie wszystkich należności a tylko tych przekazanych do faktoringu pełnego.
  • Umowa własna jako zabezpieczenie faktoringu jest lepsza jeśli specyfika Twojej firmy wymaga dostosowania warunków ochrony, jeśli pracujesz w bezpiecznej branży, jeśli ubezpieczasz cały obrót, a do faktoringu chcesz oddać tylko należności od nielicznych odbiorców.

 

Faktorzy oferują faktoring pełny najczęściej w dwóch wersjach. Jeden oparty na polisie, którą zawarł faktor z ubezpieczycielem, drugi, gdzie zabezpieczeniem jest prawo do odszkodowania z polisy zawartej przez przedsiębiorcę z wybranym przez niego ubezpieczycielem. Obie umowy są równie skuteczne. Pozwalają uniknąć przedsiębiorcy sytuacji, że wcześniej otrzymaną należność za fakturę muszą zwrócić faktorowi, bo kontrahent opóźnia się z płatnością. Rozwiązania te różnią się między sobą stopniem zaangażowania przedsiębiorcy w wykonywanie obowiązków z polisy, a także samymi warunkami ochrony.


Umowa faktora

Podstawową zaletą faktoringu pełnego na polisie faktora jest to, że wszystkie obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia wykonuje faktor i ponosi odpowiedzialność za ich niewykonanie. To on wnioskuje o limity, zgłasza obroty, pilnuje terminów, kontaktuje się z ubezpieczycielem i czeka na odszkodowanie.

Korzystając z faktoringu pełnego na polisie faktora nie musisz się interesować, w jaki sposób faktor zabezpieczył swoje ryzyko. Jednak w związku z tym, że on sam jest związany warunkami ochrony część z tych warunków i obowiązków przerzuca na Ciebie. Powinny one być wskazane w samej umowie faktoringu. Dotyczy to na przykład przekazywania informacji o kontrahencie potrzebnych do oceny ryzyka, sposobu dokumentowania transakcji czy chociażby opłaty za przejęcie ryzyka.

Drugą kluczową zaletą korzystania z faktoringu pełnego na umowie faktora jest to, że możesz wybierać kontrahentów, których ryzyko braku zapłaty chcesz zabezpieczyć. Na własnej polisie najczęściej jesteś zobowiązany do objęcia ochroną całego portfela.

Faktorzy skupują ogromne ilości faktur, współpracują z wieloma przedsiębiorcami z różnych branż. Ochrona ubezpieczeniowa tak zróżnicowanego portfela musi być  dostosowana do wymagań faktora, a nie poszczególnych przedsiębiorców. Jeśli Twoja działalność jest specyficzna i wymaga szczególnych dostosowań ochrony to na polisie faktora może to być trudne, choć nie niemożliwe.

Cena za ochronę należności faktora może być niższa niż możliwa do wynegocjowania przez Ciebie bezpośrednio z ubezpieczycielem, gdyż obrót faktoringowy objęty ochroną na polisie faktora jest najczęściej dużo wyższy niż obroty Twojej firmy.
Z drugiej jednak strony cena ubezpieczenia dla faktora musi być średnią wyceny ryzyka wielu różnych branż. Jeśli Twoja branża należy do bezpieczniejszych to na własnej polisie być może uzyskałbyś niższą cenę. Na polisie faktora indywidualne obniżenie kosztu ochrony może wymagać szczególnych starań, standardowo nie jest możliwe.

 

Umowa przedsiębiorcy

Faktoring pełny na polisie własnej przedsiębiorcy opiera się na prawie faktora do odszkodowania przysługującego z umowy ubezpieczenia. To prawo powinno być przelane, scedowane na faktora. A dokładniej faktor powinien wejść w prawa ubezpieczającego.

Wraz z prawem do odszkodowania faktor może, ale nie musi, przejąć niektóre obowiązki obsługi polisy. Najczęściej są to te, których niewykonanie może spowodować, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Ale również te, które faktor może sprawniej wykonać administrując wykupionymi wierzytelnościami.

Podstawową korzyścią z samodzielnego ubezpieczenia należności jest to, że warunki ochrony są dopasowane do specyfiki, sposobu zarządzania należnościami Twojej firmy a koszt ubezpieczenia uwzględnia ryzyko branży.
Ponadto samodzielnie obsługujesz swoją polisę, co też możesz uznać za zaletę, a nie wadę rozwiązania. Do faktoringu pełnego możesz przekazać tych kontrahentów, którzy wymagają większej kontroli i monitorowania przez firmę wyspecjalizowaną.

 

Skontaktuj się z nami, podpowiemy jaki wybór będzie dla Twojej firmy korzystniejszy, pomożemy wynegocjować zarówno warunki ubezpieczenia jak i faktoringu.

Zapraszamy też faktorów, którzy chcą zabezpieczyć wykupione należności i swoje ryzyko.

 

 

Ewa Krzemińska www.rozumiemOWU.pl