Kontrahent nie jest stroną umowy ubezpieczenia należności, ale bez niego ubezpieczenie nie miałoby sensu. To jemu udzielasz kredytu kupieckiego, to dla niego wystawiasz fakturę i to on Ci zapłaci (lub nie) należność.

Jak  kontrahent jest definiowany w umowie ubezpieczenia? Jakie specyficzne warunki musi spełniać? Jacy kontrahenci nie mogą być objęci ochroną ubezpieczeniową?

 

W kilku punktach dla niecierpliwych

  • Kontrahent to przedsiębiorca kupujący towary lub usługi na podstawie zawartej umowy kupna - sprzedaży, na warunkach kredytu kupieckiego, zobowiązany do zapłaty za fakturę.
  • Umowa ubezpieczenia najczęściej wyłącza z ochrony należności od podmiotów powiązanych z Twoją firmą i te, których upadłości nie można ogłosić. Może wyłączać też inne podmioty.


Ten, któremu sprzedajesz w kredycie kupieckim jest różnie nazywany przez ubezpieczycieli - kontrahent, dłużnik, klient, partner handlowy.
 

       Definicje

Przykładowe zapisy OWU dotyczące kontrahenta

dłużnik - kontrahent zagraniczny lub krajowy,

dłużnik - przedsiębiorca mający siedzibę w kraju wskazanym w umowie ubezpieczenia, którego upadłość może zostać ogłoszona zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju jego głównej siedziby (państwo dłużnika), kupujący od Ubezpieczającego towary i/lub na rzecz którego Ubezpieczający świadczy usługi, zobowiązany do zapłaty za nie na warunkach kredytu kupieckiego,

kontrahent - przedsiębiorca kupujący od ubezpieczającego towary lub usługi zobowiązany do zapłaty, zarejestrowany w jednym z krajów wymienionych w załączniku do umowy ubezpieczenia

klient (odbiorca) - partner handlowy (także importer) Ubezpieczającego, któremu sprzedaje on i/lub sprzedawać będzie zgodnie z umową towary lub świadczy i/lub świadczyć będzie usługi,

klient - przedsiębiorca, osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła z Ubezpieczającym umowę handlową, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, od której przysługują ubezpieczającemu należności objęte ważnym limitem kredytowym,

klient - przedsiębiorca nabywający towary lub usługi od ubezpieczającego zobowiązany umownie do zapłaty należności powstałych z tytułu sprzedaży lub dostawy towarów lub usług

 

 

Kim jest kontrahent w umowie ubezpieczenia?

Zasadniczo wszyscy ubezpieczyciele wprost lub nieco mniej wprost definiują kontrahenta w następujący sposób:
 

  • przedsiębiorca

Kontrahent w ubezpieczeniach należności jest przedsiębiorcą, może być osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że należności są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Ubezpieczenie należności dotyczy transakcji handlowych między przedsiębiorcami (B2B). Zazwyczaj ubezpieczenie wyłącza również rolników indywidualnych.
 

  • kupujący

Czyli ten, który kupuje towary / usługi od ubezpieczającego (od Twojej firmy) lub zamierza je kupować (jeśli mówimy o etapie oceny ryzyka i ustalania warunków współpracy).
 

  • na podstawie zawartej umowy sprzedaży

Strony transakcji są  związane umową handlową, kontraktem eksportowym lub umową kupna-sprzedaży, która określa ich prawa i obowiązki i zawiera wszystkie istotne elementy. Zazwyczaj akceptowana jest również forma wielodokumentowa czyli np. oferta + zamówienie lub zamówienie + potwierdzenie zamówienia. Istotne jest, żeby dokumenty potwierdzały uzgodnione dwustronnie warunki. Może to być ostatecznie tylko faktura, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy wymagane dla umowy i jest podpisana przez obie strony.
 

  • na warunkach kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie dotyczy należności płatnych w kredycie kupieckim, a nie przedpłat czy akredytyw.
 

  • zobowiązany do zapłaty

Czyli ten, na którego jest wystawiona faktura. To nie musi być ten sam podmiot, który jest odbiorcą towaru. Towar może być wysyłany do innej firmy niż ta, która ma za niego zapłacić. Trzeba na to zwracać uwagę, gdyż ryzyko nieotrzymania płatności dotyczy płatnika. To na niego powinien być wystawiony limit kredytowy i to od niego będzie należność windykowana, bez względu na to gdzie, zgodnie z zawartym między Tobą (ubezpieczającym) a kontrahentem (płatnikiem) kontraktem towar ma być dostarczony.

 

Kraj kontrahenta

Niektórzy ubezpieczyciele określają kraje kontrahenta wskazując je w umowie lub definiując ogólnie kontrahenta jako "krajowy / zagraniczny".

 

Jacy kontrahenci są wyłączeni z ochrony ubezpieczeniowej?

Większość ubezpieczycieli ogranicza również kontrahentów do tych, których upadłość może być ogłoszona czyli wyłącza z ochrony tych, których upadłość nie może być ogłoszona - instytucje państwowe, podmioty publiczno-prawne.

Dodatkowo z ochrony ubezpieczeniowej są standardowo wyłączeni kontrahenci powiązani z ubezpieczającym. Jeśli więc sprzedajesz towar do firmy-matki, to nie możesz należności od niej ubezpieczyć, bo ubezpieczyciel zakłada, że masz wpływ na to czy ta firma zapłaci czy nie.

 

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania.

 

Ewa Krzemińska, rozumiemOWU.pl