Dla większości producentów oczywiste jest ubezpieczanie majątku - budynków, maszyn, pojazdów czy nawet zapasów. Dlaczego więc nie przychodzi im do głowy zabezpieczyć  kolejnej znaczącej pozycji bilansu - należności?

Czy zastanowiłeś się co się stanie z Twoją firmą, jeśli Twój największy odbiorca nie będzie mógł zapłacić za otrzymany towar? Pomyślałeś o efekcie domina, jaki może to wywołać?

 

 

  W kilku punktach dla niecierpliwych

Ubezpieczenie należności pozwoli uniknąć problemów spowodowanych niewypłacalnością odbiorcy. Ale może też wpłynąć pozytywnie na możliwości rozwoju firmy. Podstawowe korzyści z ubezpieczenia to:

  • utrzymanie płynności finansowej dzięki wypłacie odszkodowania,
  • większa konkurencyjność sprzedaży dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa transakcji i możliwości oferowania korzystniejszych warunków,
  • lepsze zarządzanie kredytem kupieckim dzięki współpracy ze specjalistami ubezpieczyciela i z brokerem,
  • łatwiejszy dostęp do finansowania dzięki wykorzystaniu polisy jako zabezpieczenia kredytu lub faktoringu.

 

 

Kłopoty finansowe klienta mogą mieć katastrofalny wpływ na płynność finansową Twojej firmy. Zwlekanie przez odbiorcę z zapłatą Twoich faktur może utrudnić Ci wywiązywanie się ze zobowiązań wobec dostawców, pracowników, ZUS czy US.

Możesz być zmuszony do sięgnięcia po oszczędności lub do poszukiwania źródła bieżącego finansowania, co wiąże się z kosztem lub nieosiągniętym zyskiem.

Jeśli nie masz oszczędności lub nie chcesz brać kredytu może zaczniesz kredytować się pieniędzmi swoich dostawców opóźniając płatności za otrzymane towary. Z pewnością nie będą z tego zadowoleni. Mogą ograniczyć dostawy, zażądać za nie przedpłaty lub nawet zerwać współpracę.

Informacja o Twoim postępowaniu może zaszkodzić Twojemu wizerunkowi na rynku, możesz mieć kłopoty ze zdobyciem nowych dostawców lub z wynegocjowaniem korzystnych warunków. Akcjonariusze firmy mogą kwestionować Twoje kompetencje w zarządzaniu firmą. Brak zapłaty dużej należności może nawet spowodować upadłość Twojej firmy.

 

Lepiej uniknąć efektu domina i ubezpieczyć należności. Polisa ułatwi uzyskanie finansowania, a otrzymane odszkodowanie pokryje straty.

 

Utrzymanie płynności finansowej

 

Pierwszy, najbardziej oczywisty cel i jednocześnie korzyść z ubezpieczenia należności to otrzymanie odszkodowania w sytuacji niewypłacalności odbiorcy. Odszkodowanie zapewni pokrycie nieprzewidzianych strat poniesionych z powodu nieotrzymania należności od niesolidnego kontrahenta, stanowi ich finansową rekompensatę.

Wypłacone odszkodowanie przywróci zachwianą równowagę  finansową firmy, bo "załata dziurę" po niezapłaconej należności, umożliwi spłatę zobowiązań, a może nawet uratuje ją przed upadłością.

Uzyskasz poprawę sprawozdań finansowych, bo zmniejszą się rezerwy na straty należności.

 

Zwiększenie konkurencyjności

 

Ochrona ubezpieczeniowa daje poczucie większego bezpieczeństwa biznesu. Świadomość, że koszty możliwych niepowodzeń zostaną zrekompensowane daje odwagę do rozwijania firmy.

Dzięki ocenie i przejęciu ryzyka, realną szansą staje się handel z klientem, któremu wcześniej nie mogłeś zaufać.  Możesz prowadzić bardziej agresywną strategię marketingu i sprzedaży, możesz lepiej konkurować na rynku oferując większe limity, dłuższe terminy płatności. Możesz wejść na rynki, których wcześniej się obawiałeś. Ochrona ryzyka politycznego da Ci również szansę na ekspansję na trudniejsze rynki.

Z drugiej strony Twoi dostawcy wiedząc, że zabezpieczasz swoje należności, będą mieli do Ciebie większe zaufanie. Być może sam też będziesz mógł wynegocjować lepsze warunki współpracy.

 

Lepsze zarządzanie kredytem kupieckim

 

Zawarcie umowy ubezpieczenia wiąże się z koniecznością uporządkowania wewnętrznych procedur kontroli kredytowej w firmie i dostosowania ich do wymagań polisy.

Jednocześnie usługi świadczone przez ubezpieczyciela - profesjonalna ocena ryzyka w oparciu o dane, które nie zawsze są dostępne dla przedsiębiorców, windykowanie należności, analizy rynków, wsparcie prawne - dostarczają dodatkowych informacji, które zwiększają jakość podejmowanych decyzji w zakresie udzielanych odbiorcom limitów kredytowych.

Możliwość korzystania z usług specjalistów, ścisła współpraca z ubezpieczycielem i brokerem ubezpieczeniowym ułatwia przegląd i usprawnienie procedur kredytowych, poprawia bezpieczeństwo działalności, co z kolei ma wpływ na szkodowość polisy i w efekcie na obniżenie kosztu ochrony ubezpieczeniowej.

Sprawność kontroli należności i kontrahentów, większa wiedza o sytuacji finansowej odbiorców i przepływach pieniężnych w firmie przekłada się na lepszą dyscyplinę płatniczą odbiorców, skuteczniejszą ściągalność i mniejszą ilość długów. Zaoszczędzone pieniądze możesz przeznaczyć na inwestycje, a prawidłowo zbudowany, bezpieczny i stabilny portfel odbiorców zapewni firmie wzrost obrotów i rozwój.

 

Łatwiejszy dostęp do finansowania

 

Dzięki ubezpieczeniu należności i sprawnemu zarządzaniu należnościami jesteś lepiej oceniany przez banki i faktorów. Masz większe szanse na uzyskanie finansowania na korzystnych warunkach.

Cesja praw z polisy jest często wykorzystywanym zabezpieczeniem kredytu czy faktoringu. Faktoring pełny zabezpieczony Twoją polisą uwalnia Cię od oczekiwania na spłatę należności, poprawia bilans, może też zdjąć z Ciebie część obowiązków związanych z obsługą polisy.

 

 

Podsumowując…

 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego daje Ci poczucie bezpieczeństwa, świadomość, że majątek i przepływy pieniężne są zabezpieczone. Twoi akcjonariusze docenią, że ich aktywa są chronione i że wypełniane są zobowiązania finansowe firmy.

 

Jeszcze się wahasz? Potrzebujesz więcej argumentów? Skontaktuj się z nami.

 

Ewa Krzemińska  www.rozumiemOWU.pl