Podstawowym kosztem ubezpieczenia należności jest składka ubezpieczeniowa. Ale analizując ofertę różnych towarzystw ubezpieczeniowych powinieneś wziąć pod uwagę również inne koszty i to niekoniecznie wynikające z samej umowy ubezpieczenia.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie? Co się składa na ten koszt? Jakie są sposoby ustalania składki ubezpieczeniowej?

 

W kilku punktach dla niecierpliwych

Składka ubezpieczeniowa może być wyliczana w różny sposób. Np. jako:

  • % od deklarowanego do ubezpieczenia obrotu
  • % od deklarowanego do ubezpieczenia obrotu ze składką minimalną
  • % od faktycznie realizowanego obrotu
  • % od faktycznie realizowanego obrotu ze składką minimalną
  • % od salda należności na koniec miesiąca
  • kwota od wartości limitu kredytowego
  • kwota od wybranej sumy ubezpieczenia

Poza składką poniesiesz również koszt oceny ryzyka, windykacji należności, a czasem inne dodatkowe opłaty. Część z nich wynika z umów, do zawarcia których zobowiązuje umowa ubezpieczenia np. z wywiadownią handlową lub firmą windykacyjną.

 

 

Jak obliczana jest składka ubezpieczeniowa?

 

Najczęściej składka ubezpieczeniowa jest ustalana przez ubezpieczyciela na podstawie analizy danych jakie podałeś we wniosku o ubezpieczenie. Ocena ryzyka branży, podmiotu, portfela jego należności pozwala na określenie poziomu stawki za ubezpieczenie. Może być ona korygowana w zależności od wybranych przez Ciebie opcji mających wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie ryzyka. Może być też negocjowana.

Po to, żeby wyliczyć składkę potrzebna jest jeszcze podstawa, od której będzie ona obliczona, czyli najczęściej obrót. Może to być obrót w kredycie kupieckim zrealizowany w poprzednim roku lub deklarowany do ubezpieczenia na kolejny okres. Szacowany obrót roczny przemnożony przez stawkę daje kwotę składki, która powinna być zapłacona za ochronę należności w ciągu roku. Zazwyczaj około 80% tak wyliczonej składki (tzw. składkę minimalną) zapłacisz w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Po zakończeniu roku ubezpieczyciel rozliczy i porówna zapłaconą składkę z tą wyliczoną od faktycznie zrealizowanego obrotu, który zgłaszałeś co miesiąc. Jeśli składka należna (ta od rzeczywistego obrotu) jest wyższa od minimalnej będziesz zobowiązany dopłacić różnicę.

 

Tak wygląda najczęściej stosowany schemat wyliczenia i zapłaty składki. Ale są też inne rozwiązania.

 

Składka może być płatna co miesiąc od faktycznie zrealizowanego obrotu, a dopiero na koniec roku następuje porównanie do składki minimalnej i ewentualna dopłata do niej.

 

Składka może być płatna od salda należności na koniec każdego miesiąca (taka umowa ma również nieco inne warunki ochrony). Wtedy składkę od danej należności płacisz tyle razy, ile razy wystąpi ona w saldzie, również wtedy, gdy należność jest przeterminowana.

 

W ubezpieczeniach dla małych przedsiębiorców stosowane są często uproszczone metody ustalania składki np. kwotowa od wartości limitu kredytowego lub od sumy ubezpieczenia.

 

Jakie inne opłaty naliczy ubezpieczyciel?

 

Ubezpieczyciel ocenia ryzyko kontrahenta i wyznacza limit kredytowy. Ocena ryzyka jest dokonywana w oparciu o dane pozyskane samodzielnie lub z wywiadowni handlowej. Kosztem oceny ryzyka najczęściej będziesz Ty obciążony. Opłata za ocenę i monitorowanie ryzyka naliczana jest jednorazowo w dniu oceny i ponownie po roku (jeśli limit jest nadal czynny). Opłata różni się poziomem w zależności od ubezpieczyciela i kraju kontrahenta.

W prostych produktach opłata za ocenę i nadzorowanie ryzyka może być naliczana ryczałtowo rocznie lub ukryta w składce.

 

Kolejną opłatą jaką możesz być obciążany są koszty windykacji. Często naliczane  są procentowo od kwoty zwindykowanej. Zdarzają się też opłaty za wszczęcie postępowania windykacyjnego.

 

Powyższe opłaty mogą wynikać zarówno bezpośrednio z umowy ubezpieczenia jak i z innych umów, do zawarcia których jesteś zobowiązany .

 

Każdy ubezpieczyciel ma własne sposoby ustalania dodatkowych opłat. Żeby porównać oferty kilku ubezpieczycieli powinieneś wziąć pod uwagę nie tylko poziom stawki, ale i inne elementy, które wpływają na koszt ubezpieczenia. Zadaniem brokera jest przedstawienie Ci warunków kilku ubezpieczycieli, porównanie ofert i rekomendowanie tej najkorzystniejszej biorąc pod uwagę zarówno wszystkie koszty jak i warunki ochrony ubezpieczeniowej. Skorzystaj z naszej pomocy, skontaktuj się z nami.

 

Ewa Krzemińska, www.rozumiemOWU.pl