Umowy ubezpieczenia należności nakładają pewne ograniczenia wysokości możliwego do wypłaty odszkodowania. Jednym z nich jest limit kredytowy kontrahenta. Wartość szkody powinna się zmieścić w ustalonym przez ubezpieczyciela limicie kredytowym.

Czy to oznacza, że wysyłki ponad limit są nieubezpieczone? Jak wyliczyć wartość możliwego do wypłaty odszkodowania?

 

W kilku punktach dla niecierpliwych

  • Odszkodowanie z tytułu braku płatności od kontrahenta nie może być wyższe niż limit kredytowy ustalony dla tego kontrahenta pomniejszony o wskazany w umowie udział własny w szkodzie.
  • Ograniczenie odszkodowania zadziała, gdy wysyłasz towar ponad określony przez ubezpieczyciela limit kredytowy.

 

Pierwsza granica wartości wypłaconego odszkodowania związana jest z Twoim kontrahentem i saldem jego należności wobec Twojej firmy.

 

       Definicje

Przykładowe zapisy OWU dotyczące ograniczenia odszkodowania limitem kredytowym:

  • Wysokość odszkodowania odpowiada wartości szkody (sumie niezapłaconych należności objętych limitem kredytowym) pomniejszonej o ustalony w umowie ubezpieczenia udział własny Ubezpieczającego
  • Kwotę odszkodowania stanowi wysokość szkody, maksymalnie do kwoty limitu kredytowego, pomniejszona o udział własny Ubezpieczającego
  • Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie równe iloczynowi procentu ochrony ubezpieczeniowej oraz straty netto albo iloczynowi procentu ochrony ubezpieczeniowej oraz limitu kredytowego, jeśli strata netto przekracza wysokość limitu kredytowego.
  • Podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania jest otwarte saldo należności objętych ubezpieczeniem w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego. (Przy czym w innym miejscu jest zdefiniowane co to są należności objęte ubezpieczeniem) Należności zajmują miejsce w obowiązującym limicie w kolejności ich powstawania do wysokości ochrony ubezpieczeniowej, ustalonej wobec danego klienta. Należności przekraczające przyznany limit kredytowy lub limit automatyczny zostają objęte ochroną ubezpieczeniową, jeżeli wcześniejsze należności zostały zapłacone do dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego i mieszczą się w limicie obowiązującym w dniu ich powstania. Wysokość szkody obliczona zgodnie z § ... OWU zostaje pomniejszona o udział własny w wysokości ...%.
  • Wysokość odszkodowania odpowiada wartości szkody (sumie niezapłaconych należności objętych limitem kredytowym) pomniejszonej o ustalony w umowie ubezpieczenia udział własny Ubezpieczającego.

 

 

W celu wyliczenia odszkodowania, za podstawę przyjmuje się saldo należności w dniu powstania szkody, które przyrównuje się do wartości limitu kredytowego obowiązującego w dniu wysłania towaru / zrealizowania usługi / wystawienia faktury. Jeśli wartość szkody przewyższa limit kredytowy to odszkodowanie będzie kwotą nie wyższą niż wartość limitu kredytowego pomniejszonego o udział własny w szkodzie.
(O udziale własnym piszemy TUTAJ.)

 

Przykład

  • Saldo niezapłaconych należności (strata) - 200
  • Limit kredytowy obowiązujący w dniu powstania należności - 100
  • Udział własny - 10%

Wysokość odszkodowania wyniesie 90, bo strata przewyższa limit kredytowy. Maksymalna kwota odszkodowania to wartość limitu kredytowego (100) minus udział własny (10% ze 100 to 10) co daje 90.

Gdyby saldo niezapłaconych należności wynosiło w tym przykładzie 80, to odszkodowanie równałoby się 72, bo wartość należności mieszczących się w limicie (80) minus udział własny (10% z 80 to 8) daje 72.

 

Czy można uniknąć ograniczenia limitem kredytowym?

Limit kredytowy jest ustalany na Twój wniosek jako ubezpieczającego i to Ty wskazujesz potrzebny jego poziom. Ale jednocześnie limit kredytowy jest jednostronną decyzją ubezpieczyciela. Czyli ubezpieczyciel może przyznać limit w wysokości wnioskowanej, ale może też przyznać niższy.

Zasadniczo powinieneś respektować decyzję ubezpieczyciela i nie sprzedawać ponad ustalony poziom. Wtedy unikniesz zmniejszenia odszkodowania spowodowanego przekroczeniem limitu kredytowego.

Często jednak nie zdecydujesz się na ograniczenie sprzedaży i będziesz wysyłać towar ponad limit. Jeśli saldo niezapłaconych należności w dniu wysyłki przekroczy limit kredytowy to może się zdarzyć, że w razie szkody ograniczenie odszkodowania limitem kredytowym dotknie Twoją firmę.

 

Jak więc otrzymać wyższy limit kredytowy? Jakie dodatkowe informacje mogą poprawić ocenę ryzyka kontrahenta? Czy możliwa jest ochrona ponad przyznany limit? Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania.


O ograniczeniu sumy możliwych odszkodowań dla całej umowy ubezpieczenia piszemy TUTAJ.

 

Ewa Krzemińska, rozumiemOWU.pl