Celem ubezpieczenia przez przedsiębiorcę własnych należności jest otrzymanie odszkodowania w sytuacji, gdy kontrahent nie zapłaci. Takie jest podstawowe uzasadnienie wydawania pieniędzy na składkę ubezpieczeniową. Jednak prawo do odszkodowania jest obwarowane wieloma warunkami, które trzeba wypełnić, żeby otrzymać pieniądze z tytułu szkody.

 

Które warunki ochrony ubezpieczeniowej są najczęstszą przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania? Na jakim etapie współpracy z ubezpieczycielem lub transakcji z kontrahentem trzeba o nich pamiętać?

 

W kilku punktach dla niecierpliwych

Jak uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania:

  • na etapie wnioskowania o ubezpieczenie lub o dodanie nowego kontrahenta do umowy - wypełnij wniosek zgodnie ze stanem faktycznym, podaj wszystkie informacje, o które jesteś pytany,

  • na etapie zawierania kontraktu z odbiorcą i realizacji transakcji - pamiętaj o dokumentowaniu transakcji zgodnie z prawem i zapisami umowy ubezpieczenia, pilnuj, żeby dokumenty były spójne między sobą,

  • w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - wypełniaj obowiązki z niej wynikające,

  • jeśli nie otrzymałeś w terminie płatności od kontrahenta - terminowo informuj i składaj dokumenty do ubezpieczyciela, działaj odpowiedzialnie i szybko, współpracuj z ubezpieczycielem w odzyskiwaniu długu,

  • po powstaniu szkody - prawidłowo udokumentuj szkodę.

 

Zgodnie ze zmianą Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ubezpieczyciel ma obowiązek wskazać w warunkach ubezpieczenia, jakie są przesłanki wypłat odszkodowania i jakie są ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania.

Obowiązek ten standardowo jest realizowany przez odpowiednie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia. Czasem lista odpowiednich paragrafów i zapisów umowy ubezpieczenia spełniających ten wymóg ustawowy jest podawana odrębnie na początku lub końcu umowy. Potraktuj to jako pomoc w wyszukaniu odpowiednich warunków, których niedochowanie grozi odmową wypłaty odszkodowania

Z naszego doświadczenia w obsłudze setek umów ubezpieczenia wynika, że najczęściej ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z następujących przyczyn.


    Nieprawdziwe, niepełne dane do oceny ryzyka, błędne dane kontrahenta, niewypełnienie warunków przyznania limitu kredytowego

Chcąc nawiązać współpracę z ubezpieczycielem wypełniasz wniosek o ubezpieczenie, który zawiera wiele pytań dotyczących Twojej firmy, Twoich kontrahentów i historii współpracy z nimi. Na ich podstawie ubezpieczyciel ustala warunki ochrony i wysokość limitów kredytowych dla odbiorców. Informacje o historii współpracy, występujących przeterminowaniach w płatnościach, bieżących zaległościach i saldzie są istotne w ocenie ryzyka kontrahenta. Jeśli podane przez Ciebie dane są nieprawdziwe lub nie podałeś wymaganych informacji, to ubezpieczyciel może stwierdzić, że limit nie obowiązuje i nie masz ochrony.


    Nieprawidłowe dokumentowanie transakcji

Na etapie likwidacji szkody ubezpieczyciel będzie żądał od Ciebie dokumentów potwierdzających realizację transakcji zgodnie z kontraktem / umową kupna-sprzedaży, którą zawarłeś z odbiorcą. Wszystkie dokumenty powinny być spójne między sobą i zgodne ze stanem faktycznym oraz powinny wykazywać, że towar / usługa zostały dostarczone tak, jak to zostało wcześniej między stronami ustalone. Kontraktem może być oferta i zamówienie, zamówienie i potwierdzenie zamówienia, a nawet zamówienie i faktura. Ale oba te dokumenty mają wskazywać te same warunki i być podpisane przez upoważnione do reprezentacji stron osoby. To samo dotyczy wszelkich zmian dokumentów.

W przypadku kontraktów eksportowych, a szczególnie tych z kontrahentami z krajów podwyższonego ryzyka politycznego, wymagania ubezpieczyciela co do sposobu dokumentowania transakcji mogą być znacznie większe. Poświęcimy im odrębny wpis na blogu.


    Niewypełnianie obowiązków obsługowych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia

Częstym powodem odmowy wypłaty odszkodowania jest niezgłoszenie, wcale lub w wyznaczonym terminie, obrotów zrealizowanych w poprzednim okresie / miesiącu. Dotyczy to oczywiście tylko umów, w których taki obowiązek na ubezpieczającego został nałożony.

Umowa ubezpieczenia nakłada na przedsiębiorcę wiele innych obowiązków. Często niewykonanie ich jest zagrożone sankcją ogólną. Natomiast z punktu widzenia ewentualnej odmowy wypłaty odszkodowania istotne jest czy niedopełnienie obowiązku miało wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody czy nie.


    Niezgłoszenie w terminie braku płatności od kontrahenta

Umowa ubezpieczenia nakłada na ubezpieczającego bezwzględny obowiązek terminowego zgłoszenia przeterminowania należności. Należności niezgłoszone na odpowiednim formularzu i w odpowiednim terminie są nieubezpieczone.

Pamiętaj również o obowiązku informowania o zwiększeniu się ryzyka powstania szkody i obowiązku postępowania tak, jakbyś nie był ubezpieczony.


    Nieprawidłowe udokumentowanie szkody

Po powstaniu szkody masz obowiązek złożyć roszczenie odszkodowawcze i prawidłowo je udokumentować. Niezgodność dokumentów między sobą, braki w dokumentacji, wątpliwości co do prawidłowości ich wystawienia mogą spowodować opóźnienie w wypłacie odszkodowania lub nawet odmowę.

Dokumenty, które przedstawisz będą później podstawą windykacji wobec dłużnika, mogą być dowodem w sądzie. Ubezpieczyciel będzie miał to na uwadze sprawdzając je.

 

Wskazane wyżej przyczyny odmów wypłaty odszkodowania nie wyczerpują wszystkich przypadków. Jak uniknąć zakwestionowania Twojego prawa do odszkodowania? Co powinieneś zrobić, jeśli już spotkała Cię odmowa wypłaty odszkodowania? Skontaktuj się z nami, pomożemy.

 

Ewa Krzemińska  www.rozumiemOWU.pl