Atradius opublikował wyniki międzynarodowego badania obejmującego analizę zachowań płatniczych w segmencie B2B Barometr Praktyk Płatniczych dla Europy Wschodniejna podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 1.021 przedsiębiorców z Czech, Węgier, Słowacji, Turcji i Polski. Najważniejsze wyniki badania 210 przedsiębiorców z Polski zostały sformułowane w odrębnym raporcie2. Badanie przeprowadzono w  I kwartale 2017 roku.

 

 

Sprzedaż B2B w kredycie kupieckim

 

Wśród badanych 5 krajów polscy przedsiębiorcy w najmniejszym stopniu stosują kredyt kupiecki w sprzedaży. Tylko niecałe 30% transakcji było realizowanych w odroczonym terminie płatności wobec średnio ponad 40% w badanych krajach, a ponad 65% na Węgrzech.

Nieco większym zaufaniem darzymy kontrahentów krajowych (31%) niż zagranicznych (27,5%). Wynika to zapewne z lepszej znajomości praktyk biznesowych na rodzimym rynku.

 

Terminy płatności

 

Średnie terminy płatności stosowane przez polskich przedsiębiorców to 32 dni (30 dla transakcji krajowych i 34 dla eksportowych). Jest to nieco mniej niż w badanych krajach Europy Wschodniej (35), ale tyle samo co w Europie Zachodniej (32).

 

Przeterminowane należności

 

89,2% polskich firm zgłasza nieterminowe spłacanie należności - zarówno przez odbiorców krajowych jak i zagranicznych. Ale jest to poziom porównywalny do Europy Zachodniej (średnio 87,8% w tym: kraj 91,4%, eksport 84,2%) i tylko nieco wyższy od Europy Wschodniej (średnio 83,7% w tym: kraj 88,5% i eksport 78,9%).

 

Około 41% faktur krajowych i 36,6% faktur zagranicznych było opóźnionych. To mniej niż w pozostałych badanych krajach Europy.

 

Średnie przeterminowanie faktur krajowych wyniosło 24 dni, zagranicznych 25 dni. To więcej w porównaniu z innymi badanymi krajami Europy Wschodniej.

Około 1% faktur pozostaje nieściągalne, z czego 80% to należności krajowe.

 

Wskaźnik cyklu regulowania należności (DSO) w Polsce wyniósł 88 dni - to najwięcej w Europie Wschodniej (śr. 61), ale i dwa razy więcej niż w Europie Zachodniej (44).

 

Przyczyny opóźnień

 

Ankietowani przedsiębiorcy polscy jako najczęstsze powody opóźniania płatności przez krajowych odbiorców wymieniali:

  • niewystarczającą dostępność środków, problemy z płynnością finansową kontrahentów - 63,1% badanych,
  • wykorzystywanie przedłużania kredytu kupieckiego jako sposobu na finansowanie własnej działalności - 33,9%,
  • niewypłacalność odbiorcy - 23,8%,
  • skomplikowane procedury płatnicze - 20,2%.

W przypadku płatności od kontrahentów zagranicznych powody opóźnień to przede wszystkim:

  • skomplikowane procedury płatnicze - 31,4% badanych,
  • finansowanie się przedłużonym kredytem kupieckim - 24,5%,
  • problemy z płynnością - 23,6%.

 

Podsumowując

Polskie firmy są ostrożniejsze niż ich konkurenci w innych krajach europejskich, rzadziej stosują kredyt kupiecki. Może to ograniczać możliwości rozwoju i szanse na skuteczne konkurowanie na rynku. Obawy przed udzielaniem kredytu kupieckiego można zmniejszyć korzystając z wyspecjalizowanych wywiadowni handlowych lub ubezpieczycieli kredytu kupieckiego.

Biorąc pod uwagę duże zmiany w Polsce i na świecie należałoby również zalecić przedsiębiorcom dokładniejszą weryfikację kontrahentów, skuteczniejsze zarządzanie należnościami i ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Da to szansę na przyspieszenie spływu należności, zmniejszenie wartości faktur nieściągalnych i ograniczenie ryzyka transakcji.

 

Więcej danych i raportów:

Artykuł i raport dot. płatności w Polsce 

Artykuł i raport dot. platności w Europie Wschodniej

 

 

 

Ewa Krzemińska www.rozumiemOWU.pl

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 "Payment Practices Barometer Eastern Europe 2017 - Atradius." https://atradius.cz/documents/atradius-payment-practices-barometer-eastern-europe-2017-en.pdf.

2 "Payment Practices Barometer Poland 2017 - Atradius." https://atradius.fr/rapports/atradius-payment-practices-barometer-poland-2017-ppb1705en.pdf.