Jeśli Twoje należności nie są przedmiotem ubezpieczenia ani faktoringu to możesz zrobić wszystko. Możesz ustalić nowy termin płatności, możesz zmniejszyć należność, możesz dogadać się z kontrahentem w dowolny sposób.

A jeśli należności są objęte ochroną ubezpieczeniową, też masz taką swobodę? Czy po upłynięciu terminu płatności możesz jeszcze go przedłużyć na prośbę kontrahenta? Jakie warunki stawia ubezpieczyciel?

 

 

W kilku punktach dla niecierpliwych

Umowa ubezpieczenia ogranicza możliwości ustalania dowolnych warunków współpracy z  kontrahentem. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy należność jest już przeterminowana.

  • Zasadniczo przedłużenie terminu płatności jest możliwe przed jego zapadnięciem, po jego upływie można mówić o harmonogramie spłaty długu.
  • W umowach ubezpieczenia najczęściej jednak jest dopuszczalne przedłużenie terminu płatności nawet już po jego upłynięciu, ale pod pewnymi warunkami.
  • Umowa ubezpieczenia w OWU, warunkach szczegółowych lub w konkretnych decyzjach limitowych określa maksymalny termin płatności, jaki może być ustalony dla należności objętych ochroną. Przedłużając termin płatności nie możesz go przekroczyć.
  • Uzgodnienie nowego terminu spłaty należności nie może nastąpić po określonym w umowie ubezpieczenia terminie - najczęściej jest to termin na zgłoszenie należności do windykacji, ale nie zawsze - może być krótszy.

 

Po złożeniu wniosku o windykację wszystkie działania powinny być konsultowane z ubezpieczycielem i podejmowane wyłącznie za jego zgodą lub zgodnie z jego instrukcją. Dotyczy to również ustalania harmonogramu spłat czy zgody na inny termin płatności.

 

Przedłużenie terminu płatności czy harmonogram spłat?

Pewnie nie raz zdarzyło Ci się, że kontrahent poprosił o przesunięcie terminu płatności należności ze względu np. na chorobę księgowej, konieczność zapłaty ZUSu czy niesprzedanie towaru z magazynu. Nie zawsze jest to niepokojące czy groźne.

Nowy termin płatności należności najlepiej jest ustalać z klientem zanim zapadnie ten pierwotny. Gorzej jest, jeśli Twój klient zwleka z zapłatą należności, nie reaguje na przypomnienia i dopiero długo po upłynięciu terminu prosi o jego przedłużenie.

Czy to jest jeszcze przedłużenie płatności czy już uzgodnienie spłaty długu? Jak taką sytuację ocenia ubezpieczyciel? Oto kilka zapisów z różnych OWU na temat przedłużania płatności.

 

Definicje

  • Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, Ubezpieczający ma prawo do prolongowania pierwotnego terminu płatności wierzytelności pod warunkiem, iż prolongata nie przekroczy Maksymalnej Prolongaty Płatności, wskazanej w Części Szczegółowej Polisy, liczonej od pierwotnego terminu płatności wierzytelności. Pierwotny termin płatności będzie nadal decydujący przy stosowaniu postanowień niniejszej polisy.
  • Ubezpieczający może przedłużać termin płatności pierwotnie ustalony z klientem łącznie nie więcej niż o 60 dni, jednakże termin płatności po jego przedłużeniu nie może przekraczać 180 dni. Jeżeli przedłużenie nastąpi po dniu ustania ochrony ubezpieczeniowej lub termin płatności należności zostanie przedłużony łącznie o więcej niż 60 dni, należność ta nie będzie objęta ochroną ubezpieczeniową.
  • Ubezpieczający, bez wcześniejszej zgody Korporacji, może przedłużyć termin płatności każdej należności, o ile całkowity okres kredytu udzielonego dłużnikowi po przedłużeniu nie przekracza okresu określonego w decyzji dotyczącej limitu kredytowego. Postanowienie to nie ma zastosowania do należności przysługujących od dłużnika, który już pozostaje w zwłoce w zapłacie jakiejkolwiek należności na rzecz Ubezpieczającego, dłuższej niż 30 dni.
  • Ochrona ubezpieczeniowa wygasa przez przedłużenie terminu ich wymagalności bez uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela, w przypadku gdy przedłużony termin wymagalności będzie dłuższy niż Maksymalny termin płatności, uzgodniony w Umowie ubezpieczenia lub Limicie kredytowym. Przedłużenie terminu płatności nie wpływa na początek biegu terminu zgłoszenia przeterminowanych należności.

 

Przedłużenie terminu płatności a maksymalny okres kredytu kupieckiego             

Podstawową zasadą przy przedłużaniu terminu płatności jest ograniczenie do maksymalnej, określonej w umowie długości kredytu kupieckiego. To znaczy, że jeśli w umowie ten maksymalny okres wynosi 180 dni to termin płatności ustalony na 120 dni możesz przedłużyć tylko o 60 dni.

Jeśli stoisz przed koniecznością przedłużenia terminu płatności ponad ten dopuszczalny maksymalny okres kredytu kupieckiego musisz uzyskać pisemną zgodę ubezpieczyciela. W przeciwnym wypadku należności masz nieubezpieczone.

 
Ilość dni przedłużenia          

Niektórzy ubezpieczyciele dodatkowo ograniczają ilość dni, o jaką możesz przedłużyć płatność. Na przykład: jeśli maksymalny okres kredytu wynosi 180 dni, a maksymalne przedłużenie 60 dni, to termin płatności ustalony na 30 dni możesz przedłużyć do 90 dni, a nie do 180. Możesz również przedłużyć najpierw o 45 dni, a potem o 15 dni, czyli w sumie o 60 dni, ale nie więcej.

Powyższe ograniczenia obowiązują w sytuacji, gdy mówimy o należności nieprzeterminowanej. W przypadku, gdy jest już po terminie płatności dochodzi do nich jeszcze dodatkowy warunek.

 
Przedłużenie płatności po terminie

Ubezpieczyciele dopuszczają możliwość przedłużenia terminu płatności należności już po jego zapadnięciu. Stawiają jednak warunek, że nie można tego zrobić, jeśli od pierwotnego terminu płatności minęło np. 30 lub 60 dni, lub minął już termin na zgłoszenie należności od tego klienta do windykacji przez ubezpieczyciela. W przypadku znaczących opóźnień w płatności ryzyko nieotrzymania należności znacznie się zwiększa. Sytuacja wymaga już decyzji ubezpieczyciela, który uzgodni z dłużnikiem harmonogram spłat.

 
Przedłużony termin płatności a inne obowiązki polisy

W warunkach ubezpieczenia określone są terminy składania dokumentów do ubezpieczyciela, zlecania windykacji czy zgłoszenia szkody. Często uzależnione są one od terminu płatności faktury. Musisz zwrócić uwagę czy te terminy liczone są od pierwotnego czy od przedłużonego terminu płatności. Obie wersje są stosowane. Dokument złożony za późno może oznaczać brak ochrony dla należności. Jest więc to bardzo istotny warunek.

 

Jeśli jeszcze masz wątpliwości, czy możesz przedłużyć terminy płatności faktur i nie stracić ochrony należności, zgłoś się do nas. Wyjaśnimy.

 

Ewa Krzemińska, rozumiemOWU.pl.