Polisa chroni należności przysługujące przedsiębiorcy, który jest stroną umowy ubezpieczenia. Jeśli należności przestają być własnością ubezpieczającego, przestają również być przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej - “wychodzą” z umowy. Jak im przywrócić ochronę?

Faktoring opiera się na cesji wierzytelności. Czyli chcąc skorzystać z faktoringu sprzedajesz wierzytelność faktorowi, który staje się jej właścicielem.

Czy te rozwiązania są wykluczające się czy uzupełniające? W jaki sposób połączyć faktoring i ubezpieczenie, żeby nie stracić ochrony?

W kilku punktach dla niecierpliwych 

Połączenie faktoringu i ubezpieczenia może mieć jedną z trzech form

  • faktoring niepełny i Twoja polisa - poinformuj ubezpieczyciela i zapewnij sobie ochronę dla należności, które mogą być objęte cesją zwrotną,
  • faktoring pełny i Twoja polisa - jeśli polisa ma być zabezpieczeniem ryzyka faktora, podpisz porozumienie trójstronne zapewniające faktorowi wypłatę odszkodowania,
  • faktoring pełny i polisa faktora - to faktor zawiera umowę ubezpieczenia i wypełnia wszystkie jej obowiązki, Ciebie może zobowiązać do dostarczania dokumentacji transakcji i do współpracy w odzyskiwaniu należności.

 

Poniżej przedstawiam trzy modele współpracy między Tobą, ubezpieczycielem a faktorem.

 

Faktoring niepełny i ubezpieczenie z polisą własną przedsiębiorcy

Faktoring niepełny polega na tym, że dokonujesz cesji wierzytelności wynikającej z faktury na faktora, otrzymujesz od niego wynagrodzenie (zaliczkę), a kontrahent spłaca należność faktorowi. Gdy nie spłaci w terminie określonym na fakturze lub (najczęściej) po upływie dodatkowego terminu finansowania przez faktora, musisz oddać otrzymaną zaliczką, a faktor dokonuje cesji zwrotnej wierzytelności na Twoją rzecz.

Teoretycznie ubezpieczenie działa do momentu dokonania cesji wierzytelności. Po cesji zwrotnej nie ulega przywróceniu automatycznie. Tyle teoria. W praktyce takie “chwilowe” wyjście należności z ochrony jest ignorowane przez niektórych ubezpieczycieli, inni wprowadzają do umowy zapis sankcjonujący taką praktykę i potwierdzający utrzymanie ochrony dla należności po cesji zwrotnej pod warunkiem, że nastąpi ona przed zgłoszeniem należności do windykacji lub zgłoszeniem szkody.

Bezpieczniej jednak jest zastosować przedstawione niżej rozwiązanie, które odnosi się do faktoringu pełnego, czyli porozumienie trójstronne.

 

Faktoring pełny i zabezpieczenie polisą własną przedsiębiorcy

Faktoring pełny to faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W tym wypadku przejęcie ryzyka opiera się na Twojej polisie, którą ubezpieczasz m.in. należności przekazane do faktoringu. Jak w przypadku faktoringu niepełnego cedujesz wierzytelność na rzecz faktora i w zamian otrzymujesz zaliczkę. Kontrahent płaci bezpośrednio faktorowi. Jednak, gdy nie zapłaci - i tu jest różnica - faktor nie żąda zwrotu zaliczki od Ciebie, ale zwraca się do Twojego ubezpieczyciela z wnioskiem o windykację należności, a potem o wypłatę odszkodowania. Czyli nie ma cesji zwrotnej.

Żeby to wszystko zadziałało i faktor mógł skorzystać z zabezpieczenia Twoją polisą powinien być włączony do Twojej polisy jako strona trzecia lub powinieneś, za zgodą ubezpieczyciela, scedować na faktora swoje prawa do odszkodowania. Rozwiązaniem, które najczęściej jest stosowane, żeby zapewnić faktorowi ochronę jest porozumienie trójstronne między Tobą, ubezpieczycielem a faktorem. Te trzy strony ustalają zgodnie, że należności, mimo ich sprzedaży, pozostają objęte ochroną, a jedynym uprawnionym do otrzymania odszkodowania zostaje faktor jako właściciel tych należności. Strony uzgadniają też podział obowiązków między sobą. Często faktor chce mieć prawo do zgłoszenia należności do windykacji, zgłoszenia szkody, a czasem też zapłaty składki, gdybyś Ty tego nie zrobił. Wszystko po to, żeby nie utracić prawa do odszkodowania w razie braku zapłaty od kontrahenta.

 

Faktoring pełny i zabezpieczenie polisą faktora

Faktoring oparty na polisie faktora zwalnia Cię z martwienia się o wypłacalność kontrahenta i samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia. To faktor ubezpiecza wszystkie wykupione przez siebie należności od różnych klientów, samodzielnie wykonuje wszystkie obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia i otrzymuje odszkodowanie. Ty cedujesz wierzytelność na faktora i nie musisz się więcej martwić o zapłatę. Możesz też spisać tę należność z bilansu.

Umowa faktoringu najczęściej przenosi częściowo niektóre zapisy z umowy ubezpieczenia faktora. Zwróć więc uwagę, jakie dodatkowe obowiązki nakłada na Ciebie (głównie chodzi o sposób dokumentowania transakcji i przekazywania jej faktorowi).

 

Podsumowując

Pamiętaj, żeby, zanim skorzystasz z faktoringu, poinformować o tym swojego ubezpieczyciela. Będzie wiedział jaką formę dokumentu zastosować, żebyście ani Ty ani faktor nie utracili ochrony ubezpieczeniowej.

 

Jeśli nie wszystko jest jeszcze dla Ciebie jasne, skontaktuj się z nami, pomożemy.

 

Ewa Krzemińska  www.rozumiemOWU.pl