Kredyt bankowy udzielany przedsiębiorcom uwarunkowany jest przedstawieniem zabezpieczeń jego spłaty. Pośród wielu możliwych zabezpieczeń bank może wymagać cesji praw do przyszłych odszkodowań z polisy ubezpieczenia należności.

Jaką formę ma cesja? Jakie obowiązki nakłada na strony? Na co zwrócić uwagę?

 

W kilku punktach dla niecierpliwych

  • Cesja praw do przyszłego odszkodowania jest często stosowanym przez bank zabezpieczeniem kredytu.
  • Cesja wymaga zgody ubezpieczyciela.
  • Najczęściej obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia nadal musisz wypełniać Ty, bank jednak może zostawić sobie prawo ich wykonania w szczególnych wypadkach.
  • Umowa cesji wygasa w momencie, gdy wygasa zobowiązanie, które ona zabezpieczała - czyli, gdy kredyt zostanie spłacony w całości.
  • Cesja praw do odszkodowania to nie to samo co cesja wierzytelności. Ale o tym innym razem. 

 

Cesja praw do odszkodowania

Cesja praw do odszkodowania jest umową przelewu praw do przyszłych wierzytelności - odszkodowania, które mogłoby przysługiwać Tobie jako przedsiębiorcy, na trzeci podmiot, w tym wypadku bank udzielający Ci kredytu. Czyli Ty (przedsiębiorca, cedent) przelewasz na bank (cesjonariusza) swoje przyszłe prawo do odszkodowania z umowy ubezpieczenia.  Oznacza to po pierwsze, że przelewasz nie więcej praw niż sam posiadasz. Jeśli Tobie nie będzie przysługiwało odszkodowanie to bankowi również. Po drugie przelewasz swoje przyszłe prawa, czyli nie już istniejące odszkodowanie, ale jakieś przyszłe hipotetyczne, które być może będzie w przyszłości wypłacone w sytuacji, gdy kontrahent nie zapłaci, a Ty wypełnisz wszystkie warunki umowy.

Jak widzisz tych warunków, od których zależy czy bank dostanie pieniądze czy nie jest dość dużo. Stąd banki nie uznają cesji praw do odszkodowania jako mocne zabezpieczenie i najczęściej jest to jedno z kilku zabezpieczeń kredytu.

Jeśli natomiast ubezpieczasz cały portfel należności, obroty masz duże, stabilnych i dobrych kontrahentów, a zarządzanie należnościami w firmie jest skuteczne to masz szansę nawet na wynegocjowanie korzystniejszych warunków kredytowania.

 

Powiadomienie ubezpieczyciela o cesji

Jeśli chcesz zawrzeć umowę cesji z bankiem to musisz o tym powiadomić ubezpieczyciela. We wszystkich umowach ubezpieczenia jest ten warunek. Bez uzyskania zgody ubezpieczyciela na cesję jest ona nieważna. Ale nie ma obaw - ubezpieczyciele bez problemów je akceptują.
Cesja może być potwierdzana przez ubezpieczyciela lub może on być trzecią stroną umowy - jest ona wtedy dokumentem trójstronnym. Wzór cesji może być już wcześniej ustalony między bankiem i ubezpieczycielem.

 

Warunki cesji

Cesja określa na jakich warunkach bank przejmuje prawo do odszkodowania. Najczęściej wszystkie obowiązki wynikające z polisy obciążają nadal Twoją firmę (przedsiębiorcę). Czasem bank zastrzega sobie prawo wypełnienia jakichś obowiązków, których niedotrzymanie mogłoby narazić bank na ryzyko nieotrzymania odszkodowania. Np. może zapłacić zaległą składkę, zgłosić zrealizowane obroty lub zgłosić należność do windykacji. Bez zgody banku nie będziesz mógł wypowiedzieć umowy, będziesz również zobowiązany do informowania go o wszystkich zmianach umowy. Bank zapoznaje się z warunkami ochrony i odpowiednio szacuje ryzyko niedotrzymania przez Ciebie jej warunków.

Ubezpieczyciel będzie miał prawo informowania cesjonariusza (banku) o wypełnianiu lub niewypełnieniu przez Ciebie obowiązków z polisy o zapłaconych składkach, o zgłoszonych obrotach.

 

Zwróć uwagę na jeden z warunków - czy przelew dotyczy praw do odszkodowania czy praw z polisy. Jeśli praw z polisy - to wszystkich czyli np. jeśli zgodnie z umową ubezpieczenia przysługuje Ci bonifikata za bezszkodowość to ubezpieczyciel przeleje ją na konto banku. Lepiej więc dla Ciebie, jeśli cesja dotyczy tylko praw do odszkodowania.

 

 

Wygaśnięcie cesji

Umowa cesji wygasa, kiedy wygasa kredyt, który jest tą cesją zabezpieczony. O tym fakcie ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela bank. Nie należy się jednak obawiać, że bank otrzyma nienależne odszkodowanie. Zazwyczaj przed wypłatą odszkodowania ubezpieczyciel kontaktuje się z cesjonariuszem, żeby uzgodnić nr rachunku i potwierdzić, że zabezpieczenie jest nadal czynne. Jeśli nie - przelewa odszkodowanie od razu na konto Twojej firmy.

 

Cesja wierzytelności

Cesję praw do odszkodowania należy odróżnić od cesji wierzytelności.

Przy cesji praw do odszkodowania cały czas jesteś właścicielem należności, mimo że przelałeś prawo do odszkodowania z tytułu jej braku. Natomiast przy przelewie wierzytelności przestajesz być właścicielem należności i automatycznie ona przestaje być ubezpieczona. Taka sytuacja pojawia się w faktoringu. Dlatego, żeby utrzymać prawo do odszkodowania, należy przed zawarciem umowy faktoringu włączyć faktora do umowy jako trzecią stronę lub sporządzić taki dokument / porozumienie, które zagwarantuje faktorowi lub Tobie otrzymanie odszkodowania. O zabezpieczeniu faktoringu piszemy TUTAJ.

 

Jeśli temat nadal wydaje Ci się trudny i chciałbyś uzyskać pomoc w opracowaniu treści umowy cesji, zgłoś się do nas, pomożemy.

 

Ewa Krzemińska www.rozumiemOWU.pl