Gwarancje ubezpieczeniowe

Ubezpieczeniowa gwarancja kontraktowa zastępuje zabezpieczenie gotówkowe i jest zobowiązaniem ubezpieczyciela do wypłaty określonej w gwarancji kwoty na wypadek niespełnienia przez Twoją firmę zobowiązań wobec kontrahenta.

Bierzesz udział w przetargach, realizujesz wiele kontraktów. Jeśli miałbyś każde wadium wpłacić w gotówce a zabezpieczenie finansowe realizacji kontraktu przedstawiać w formie blokady gotówki na koncie, to ograniczyłbyś rozwój własnej firmy. Być może musiałbyś zrezygnować z udziału w ciekawym przetargu lub z realizacji kolejnego zamówienia.

Zaproponujemy i wynegocjujemy z ubezpieczycielem optymalne parametry zabezpieczenia. Pomożemy zawrzeć korzystną umowę generalną. RiskMan wybierze dla Twojej firmy najlepszą ofertę gwarancji kontraktowych spośród oferowanych na rynku.

Gwarancje kontraktowe zabezpieczają każdy etap realizacji kontraktu. Począwszy od przetargu i gwarancji wadialnej poprzez etap realizacji kontraktu, w którym mają zastosowanie gwarancja należytego wykonania kontraktu, gwarancja zwrotu zaliczki, aż do etapu zakończenia realizacji kontraktu i gwarancji usunięcia wad i usterek.

Skorzystaj z naszej znajomości rynku gwarancji. Odpowiednio wynegocjowanie warunki, w tym dobre stawki ułatwią Ci dostęp do nowych kontraktów.

Pamiętaj, że

Gwarancja zapłaty wadium (gwarancje wadialne/przetargowe) to zabezpieczenie interesów podmiotu (beneficjenta/zamawiającego) organizującego przetarg na wypadek, gdyby oferent, który wygrał przetarg odmówił podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób nie wykonał zobowiązań wynikających z przetargu.

Gwarancja zwrotu zaliczki to zabezpieczenie interesów podmiotu (beneficjenta/zamawiającego) wypłacającego zaliczkę na poczet dostaw lub wykonania robót (umożliwia wykonawcy rozpoczęcie realizacji kontraktu), w sytuacji gdyby wykonawca nienależycie rozliczył zaliczkę.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu to zabezpieczenie interesów podmiotu (beneficjenta/zamawiającego) przed skutkami niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z kontraktu.

Gwarancja usunięcia wad i usterek to zabezpieczenie interesów podmiotu (beneficjenta/zamawiającego) w przypadku, gdyby wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania z tytułu udzielonej rękojmi (nie usunął bądź nienależycie usunął wady i usterki ujawnione po zakończeniu realizacji kontraktu).

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.