Komunikaty

Tutaj publikujemy komunikaty ubezpieczycieli, które otrzymujemy w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19. Wiele z nich opatrujemy naszymi komentarzami.

koronawirus - komunikaty

DRODZY KLIENCI,

mamy dobre wiadomości z KUKE!

W związku z ostatnimi zmianami  w przepisach prawnych, przekazujemy informację na temat zniesienia wymogu krajowego  pochodzenia eksportowanego towaru lub usługi. Zmiany obowiązują od 31.03.2020 roku dla kontraktów eksportowych realizowanych w kredycie poniżej 2 lat i są szczególnie istotne dla klientów już korzystających z ubezpieczenia Polisa na Wschód. Więcej informacji znajdziecie w piśmie poniżej.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że 31 marca br. – stanowiąc jeden z elementów Tarczy Antykryzysowej – weszła w życie nowelizacja ustawy z 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, zmieniająca dotychczasowe regulacje w zakresie krótkoterminowych ubezpieczeń eksportowych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 6 ust. 2 w/w ustawy, jeżeli kontrakt eksportowy został zawarty z okresem kredytu poniżej 2 lat, ubezpieczenie eksportowe może zostać udzielone pomimo niespełnienia wymogu krajowych towarów lub usług. Na podstawie przepisów przejściowych do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy nowe.

W konsekwencji od 31 marca 2020 r. w/w ustawa nie wymaga spełnienia wymogu krajowości zarówno w odniesieniu do towarów i usług będących przedmiotem należności zgłaszanych do ubezpieczenia począwszy od tej daty, jak i w odniesieniu do wszystkich obowiązujących umów ubezpieczenia z okresem kredytu poniżej dwóch lat.

W związku z tym od 31 marca 2020 r. w umowach ubezpieczenia zawartych na podstawie Ogólnych Warunków gwarantowanego przez Skarb Państwa ubezpieczenia należności krótkoterminowych, Polisa obrotowa, Kredyt kupiecki poniżej dwóch lat, Polisa na Wschód:

 1. w zgłoszeniach obrotów, o których mowa w § 6 OWU, ubezpieczający deklarują każdy obrót z kontrahentem, niezależnie od spełnienia wymogu krajowości;
 2. do należności będących przedmiotem roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych przed 31 marca 2020 r. nie stosuje się kryterium krajowości, jeżeli postępowanie likwidacyjne nie zakończyło się przed tą datą (poprzez wypłatę odszkodowania w całości lub w części bądź wydanie decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania);
 3. postanowienia umów ubezpieczenia (OWU i Warunków szczegółowych) przewidujące warunek krajowości towarów lub usług, z tytułu których ubezpieczającemu przysługują należności od kontrahenta, dla którego obowiązuje limit kredytowy przyznany przez KUKE S.A., przestają obowiązywać z mocy ustawy, bez konieczności aneksowania umowy ubezpieczenia.

Pozostałe warunki umów ubezpieczenia obowiązują bez zmian.
W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z nami telefonicznie bądź poprzez kanały elektroniczne:

 • Indywidualnie z opiekunem Państwa polisy;
 • Mail: obslugaklienta@kuke.com.pl;
 • Portal Klienta;
 • Infolinia: 801 060 106 lub (22) 108 99 70.

Do Państwa pytań ustosunkujemy się w trybie pilnym, rozumiejąc, że aktualna sytuacja wymaga szybkich i zdecydowanych działań.

Z poważaniem,

Zespół KUKE

 

Opisane powyżej zniesienie wymogu krajowego pochodzenia towaru, lub usługi może znacząco poszerzać zakres możliwej do zastosowania w Państwa firmie ochrony ubezpieczeniowej. Bardzo chętnie pomożemy Państwu dopasować obecne rozwiązanie do istniejących potrzeb i kompleksowo je przeprocesować zgodnie z wytycznymi Tarczy Antykryzysowej.

Jednocześnie jako Broker zwracamy się do Państwa z prośbą, aby włączać nas w korespondencję z ubezpieczycielami celem szybkiej i prawidłowej interpretacji ich intencji. Otrzymujemy w tej tematyce bardzo dużo pytań od naszych Klientów, a zważywszy na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku – czas odpowiedzi jest tu wręcz kluczowy.

 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zespół Riskman


 
aktualizacja 3 kwietnia 2020 r.

 

DRODZY KLIENCI,

w ślad za informacją Coface z dnia 24 marca 2020 r.  (opublikowaną przez nas poniżej – patrz: aktualizacja 26 marca 2020 r.) informujemy o kolejnych podjętych przez Coface decyzjach związanych z dłuższymi terminami na zgłoszenie przeterminowanych należności. UWAGA! dodatkowe 60 dni, o których mowa w aktualnym komunikacie NIE sumuje się z wcześniejszymi (podanymi we wcześniejszym komunikacie Coface) dodatkowymi 30 dniami, lecz je zastępuje. Szczegóły poniżej.

 

„Szanowni Państwo,

w ślad za komunikatem z dnia 24 marca 2020 r. niniejszym informujemy o kolejnych podjętych przez Oddział decyzjach, mających na celu wprowadzenie dla Państwa dalszych, korzystnych rozwiązań w zarządzaniu umową ubezpieczenia.

Wskazując na powyższe:

Informujemy, że maksymalny termin zgłoszenia przeterminowanych należności do Oddziału określony w Państwa umowie ubezpieczenia (dalej: „MTZPN”) ulega wydłużeniu o dodatkowe 60 dni (dalej: „Wydłużony MTZPN”) liczone od pierwotnego MTZPN określonego w umowieubezpieczenia. W ślad za tym zostaje również wydłużony o 60 dni okres świadczenia ochrony ubezpieczeniowej dla nowych dostaw.

Zaznaczamy jednakże, że nie ulega wydłużeniu na powyższych zasadach maksymalny termin zgłoszenia przeterminowanych należności wskazany w umowie ubezpieczenia dla przypadków przedłużenia okresu kredytu wymagającego każdorazowo uprzedniej zgody Oddziału tj. gdy: (1) przedłużony okres kredytu miałby przekraczać maksymalny okres kredytu; (2) odbiorcą jest podmiot, wobec którego Ubezpieczający dokonał już zgłoszenia o przeterminowanych należnościach lub zobowiązany był takiego zgłoszenia dokonać; (3) odbiorcą jest podmiot, wobec którego Oddział anulował limit kredytowy.

Jednocześnie potwierdzamy, że w odniesieniu do ustalania limitów kredytowych w ramach uprawnień do samodzielnego podejmowania decyzji opartych na formule pozytywnych doświadczeń handlowych z dłużnikiem, warunek zapłaty należności w maksymalnym terminie zgłoszenia przeterminowanych należności będzie weryfikowany w oparciu o Wydłużony MTZPN.

Zastrzegamy, że Wydłużony MTZPN dotyczy wyłącznie należności potwierdzonych fakturami, dla których MTZPN (przewidziany w warunkach umowy ubezpieczenia) nastąpił po dniu 19 marca 2020 r. Oznacza to, że w odniesieniu do należności potwierdzonych fakturami, dla których MTZPN nastąpił nie później niż w dacie 19 marca 2020 r., zgłoszenie winno być dokonane w MTZPN, a nie w Wydłużonym MTZPN. Data ta będzie brana również pod uwagę przy weryfikacji pozytywnych doświadczeń handlowych z dłużnikiem celem ustalania limitów kredytowych w ramach uprawnień do samodzielnego podejmowania decyzji. Oznacza to, że należności potwierdzone fakturami, dla których pierwotny MTZPN nastąpił nie później niż w dniu 19 marca 2020 r., nie będą stanowiły tzw. pozytywnych doświadczeń handlowych.

Informujemy, że wyżej opisane zasady będą obowiązywały do odwołania, o czym zawiadomimy Państwa odrębnym pismem.

Przypominamy jednocześnie, że pomimo wydłużenia MTZPN, ogólne warunki umowy ubezpieczenia odnośnie dochowania należytej staranności w zarządzaniu ryzykiem pozostają w mocy, w szczególności w zakresie prewencji ryzyka oraz ograniczania strat.

Pozostajemy w przekonaniu, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach powyższe rozwiązania okażą się pomocne, a tym samym przyniosą Państwu istotne wsparcie.

Z wyrazami szacunku, 

Jarosław Jaworski

Country Manager Coface w Polsce

 

Ponadto Coface informuje, że zawiesza oferowanie ochrony TopLiner:

 

„Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku obecną sytuacją makroekonomiczną, zdecydowaliśmy się na tym etapie podjąć decyzję o zawieszeniu oferowania dodatkowej ochrony TopLiner od dnia 6 kwietnia. Jest to spowodowane koniecznością dostosowania zasad funkcjonowania TopLinera do obecnych warunków.

Jednocześnie informujemy, że aktywnie działające decyzje w ramach TopLinera pozostają w mocy.

Klienci Coface zostali poinformowani o tej decyzji w dniu dzisiejszym.

O ewentualnych zmianach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Jaworski

Country Manager Coface w Polsce

 
 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zespół Riskman

 


 

aktualizacja 1 kwietnia 2020 r.

 

DRODZY KLIENCI,

przedstawiamy stanowisko ubezpieczyciela KUKE z dnia 31.03.2020 r. dotyczące wydłużenia terminu na zgłoszenie należności do windykacji w polisach pakietowych swoich klientów. UWAGA! Wydłużenie dotyczy tylko umów ubezpieczenia krótkoterminowych należności – Pakiet i umów ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych OP, nie dotyczy pozostałych produktów KUKE, w tym np. Polisy na Wschód. Zwracamy również uwagę na pozostałe ograniczenia wskazane w poniższym piśmie.

W komunikacie KUKE czytamy:

 

„Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i jego wpływem na obrót gospodarczy, KUKE S.A. podjęła decyzję o wprowadzeniu rozwiązania, które ma na celu wsparcie Państwa biznesu w tym okresie.

Dlatego, aby ułatwić Państwu zarządzanie wierzytelnościami, w odniesieniu do:

 • Umów ubezpieczenia krótkoterminowych należności – Pakiet
 • Umów ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych (OP)

KUKE wyraża zgodę na wydłużenie terminu na zgłoszenie należności do windykacji do 120 dni.

Postanowienie to dotyczy należności powstałych w okresie od 16.03.2020 r. do 31.05.2020 r. oraz należności powstałych wcześniej, o ile wynikający z umowy ubezpieczenia termin zgłoszenia ich do windykacji przypada po 16.03.2020 r. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy ubezpieczenia i będzie w pełni przez nas respektowana.

Niezależnie od wydłużenia terminu na zlecenie windykacji, pozostałe terminy i warunki określone w umowie ubezpieczenia nie ulegają zmianie.

Informujemy, że stosując się do zaleceń służb sanitarnych, KUKE w znacznym zakresie pracuje zdalnie, co nie wpływa w żaden sposób na jakość i terminowość Państwa obsługi. Jednocześnie, mając na uwadze dynamikę sytuacji związanej z epidemią, zachęcamy Państwa do kontaktu z nami telefonicznie bądź poprzez kanały elektroniczne.

 • Indywidualnie z opiekunem Państwa polisy,
 • Mail: obsługaklienta@kuke.com.pl,
 • Portal Klienta,
 • Infolinia: 801 060 106 lub (22) 108 99 70.

 

Zapewniamy, że do każdego zapytania ustosunkujemy się w trybie pilnym, rozumiejąc, iż aktualna sytuacja wymaga szybkich i zdecydowanych działań.

Z poważaniem,

Zespół KUKE”

 

Jednocześnie jako Broker zwracamy się do Państwa z prośbą, aby włączać nas w korespondencję z ubezpieczycielami celem szybkiej i prawidłowej interpretacji ich intencji. Otrzymujemy w tej tematyce bardzo dużo pytań od naszych Klientów, a zważywszy na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku – czas odpowiedzi jest tu wręcz kluczowy.

 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zespół Riskman

 


 
aktualizacja 31 marca 2020 r.

 

DRODZY KLIENCI,

 

przedstawiamy stanowisko ubezpieczyciela Euler Hermes z dnia 25.03.2020 dotyczące wydłużenia terminu zlecenia do windykacji w polisach swoich Klientów.

W komunikacie od Euler Hermes czytamy:

 

„Szanowny Kliencie,

zdajemy sobie sprawę, że w wyniku szybkiego rozprzestrzeniania się Covid-19 (koronawirus) wielu naszych Klientów może mieć problemy z prowadzeniem działalności.

Dlatego chcielibyśmy okazać Ci nasze wsparcie, stwarzając dodatkowe możliwości w administrowaniu polisą Euler Hermes, co z kolei pomoże odpowiednio reagować na wymagającą sytuację płatniczą Twoich odbiorców.

Jeżeli suma wymagalnych należności od danego klienta nie przekracza 2,2 mln zł (500 tys. euro) i terminy płatności przypadają do 31.05.2020 włącznie, to termin zlecenia do windykacji zostaje przedłużony o 30 dni.

Zaznaczamy, że przedłużenie to dotyczy tylko wypadków faktycznej niewypłacalności. W przypadku prawnie stwierdzonej niewypłacalności (np. upadłości kontrahenta) lub ubezpieczenia ryzyka politycznego (jeśli jest objęte ochroną ubezpieczeniową), obowiązują terminy ustalone w umowie ubezpieczenia.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że termin ustania ochrony ubezpieczeniowej nie zmienia się i obowiązuje zgodnie warunkami ustalonymi w umowie ubezpieczenia.

Rozumiemy, że w tym trudnym czasie możesz mieć pytania dotyczące tych rozwiązań oraz dodatkowe prośby dotyczących innych funkcji polisy ubezpieczenia należności. Jeśli tak, skontaktuj się z Serwisem Klienta Euler Hermes, aby uzyskać pomoc. 

Tel.: (22) 3 63 63 63
E-mail: serwisklienta@eulerhermes.com

Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania będą wspierać Twoją działalność i pomogą Ci przezwyciężyć wyjątkowe okoliczności, które wpływają na naszą gospodarkę.

Z poważaniem,
Zarząd TU Euler Hermes SA”

 

Jednocześnie jako Broker zwracamy się do Państwa z prośbą, aby włączać nas w korespondencję z ubezpieczycielami celem szybkiej i prawidłowej interpretacji ich intencji. Otrzymujemy w tej tematyce bardzo dużo pytań od naszych Klientów a zważywszy na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku – czas odpowiedzi jest tu wręcz kluczowy.

 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zespół Riskman

 

 

aktualizacja 26 marca 2020 r.

 

DRODZY KLIENCI,

pragniemy poinformować, że ubezpieczyciel Coface z dniem 24.03.2020 wprowadził wydłużenie maksymalnego terminu zgłaszania przeterminowanych należności, określonego w umowach ubezpieczenia swoich klientów.

W piśmie od Coface czytamy:

 

„Szanowni Państwo,

w reakcji na nadzwyczajną zmianę okoliczności wynikającą z wprowadzonego w większości państw europejskich – w tym w Polsce – stanu epidemii, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom w tym trudnym czasie, pragniemy poinformować o podjętej przez Oddział decyzji o wprowadzeniu do odwołania uproszczenia w zarządzaniu Państwa umową ubezpieczenia.  

Wskazując na powyższe informujemy, że maksymalny termin zgłoszenia przeterminowanych należności do Oddziału określony w Państwa umowie ubezpieczenia (dalej: „MTZPN”) zostaje wydłużony o dodatkowe 30 dni (dalej: „Wydłużony MTZPN”). Zaznaczamy przy tym, że powyższe wydłużenie MTZPN nie stanowi o udzieleniu przez Oddział dodatkowego okresu świadczenia ochrony ubezpieczeniowej dla nowych dostaw. Przypominamy jednocześnie, że pomimo wydłużenia MTZPN, ogólne warunki umowy ubezpieczenia odnośnie dochowania należytej staranności w zarządzaniu ryzykiem pozostają w mocy, w szczególności w zakresie prewencji ryzyka oraz ograniczania strat. 

Zwracamy uwagę, że powyższa zmiana nie działa wstecz – Wydłużony MTZPN dotyczy wyłącznie należności potwierdzonych fakturami, dla których MTZPN przewidziany w warunkach umowy ubezpieczenia jeszcze nie nastąpił. Oznacza to, że w odniesieniu do należności potwierdzonych fakturami, dla których MTZPN już nastąpił, zgłoszenie winno być dokonane w pierwotnym MTZPN, a nie w Wydłużonym MTZPN. 

Jednocześnie informujemy, że w odniesieniu do ustalania limitów kredytowych w ramach uprawnień do samodzielnego podejmowania decyzji opartych na formule pozytywnych doświadczeń handlowych z dłużnikiem, warunek zapłaty należności w maksymalnym terminie zgłoszenia przeterminowanych należności będzie weryfikowany w oparciu o pierwotny MTZPN, a nie Wydłużony MTZPN. 

Wyżej opisane zasady wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym i – jak wyżej wspomniano – obowiązują do odwołania, o którym zawiadomimy Państwa odrębnym pismem. Mamy szczerą nadzieję, że przedstawione rozwiązania pomogą Państwu w zarządzaniu firmą przy podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie ryzyka w tych nadzwyczajnych okolicznościach.  

Z wyrazami szacunku,  

Jarosław Jaworski 

Country Manager Coface w Polsce

 

Jednocześnie jako Broker zwracamy się do Państwa z prośbą, aby włączać nas w korespondencję z ubezpieczycielami celem szybkiej i prawidłowej interpretacji ich intencji. Otrzymujemy w tej tematyce bardzo dużo pytań od naszych Klientów a zważywszy na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku – czas odpowiedzi jest tu wręcz kluczowy.

 

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zespół Riskman

 


17 marca 2020 r.

 

SZANOWNI KLIENCI,

w związku z licznymi pytaniami o wpływ pandemii COVID-19 wywołanej koronawirusem na ubezpieczenie wierzytelności handlowych, przedstawiamy Państwu poniżej naszą rekomendację dotyczącą istnienia ochrony ubezpieczeniowej oraz możliwości jej wyłączenia przez ubezpieczyciela poprzez powołanie się na siłę wyższą/klęskę żywiołową/decyzje administracyjne w poszczególnych krajach.

Niniejszą informację prosimy traktować jedynie jako rekomendację, gdyż żaden z ubezpieczycieli nie przedstawił dotychczas jednoznacznego stanowiska odnośnie istnienia lub braku ochrony ubezpieczeniowej i raczej na takie jednoznaczne stanowisko nie liczymy. Dotychczasowe komunikaty płynące od ubezpieczycieli mówią jedynie, że każda sytuacja (proces likwidacji szkody) będzie analizowana indywidualnie.

Zależnie od ubezpieczyciela i rodzaju ogólnych warunków ubezpieczenia, możemy znaleźć różne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w sytuacji, gdy należności nie zostaną zapłacone z powodu siły wyższej, klęski żywiołowej (w tym mieści się zgodnie z polskim prawem stan epidemii), wprowadzenia stanu wyjątkowego, decyzji administracyjnych uniemożliwiających realizację płatności. Z drugiej strony codziennie otrzymujemy informacje z kraju i ze świata o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, nakazu zamknięcia sklepów, stanu zagrożenia epidemicznego, ograniczenia swobody przepływu ludzi i kapitału, który to swobodny przepływ leży u podstaw UE.

Należy podkreślić, że aktualnie nie posiadamy informacji o tym, żeby w świetle zapisów którejkolwiek obsługiwanej przez nas umowy ubezpieczenia ustała ochrona ubezpieczeniowa.

Analizując aktualną sytuację, która bezsprzecznie jest nadzwyczajna również dla ubezpieczycieli, uważamy, że ubezpieczyciele mają co najmniej taki sam dostęp do aktualnych informacji dotyczących Pandemii COVID-19, jaki macie Państwo i my.

Należy pamiętać, że ubezpieczyciele mają do swojej dyspozycji narzędzie w postaci limitów kredytowych i jeśli uznają, że jest taka konieczność, mogą go zawsze użyć zgodnie z postanowieniami konkretnych umów ubezpieczenia. Pandemia COVID-19 nie ma charakteru nagłego, sytuacja rozwija się stopniowo i ubezpieczyciele mogą reagować poprzez swoją politykę dotyczącą limitów kredytowych lub ochrony dla krajów. W związku z powyższym stoimy na stanowisku, że o ile istnieje limit kredytowy, możemy założyć, że ubezpieczyciel utrzymuje ochronę ubezpieczeniową.

W każdym przypadku zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z opiekunem po stronie RiskMan, żeby omówić postanowienia konkretnej umowy ubezpieczenia pod kątem wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Pomimo tymczasowego braku możliwości odbywania spotkań bezpośrednich cały nasz zespół jest do Państwa dyspozycji przez telekonferencje i komunikację mailową.

 

Z pozdrowieniami

Zespół RiskMan