Limit Ryczałtowy. Czy ubezpieczyciel ocenia ryzyko każdego kontrahenta?

Ocena ryzyka kontrahenta kosztuje. Jeśli masz dużo odbiorców – dziesiątki, setki – koszt ich oceny może stanowić już pokaźną kwotę, porównywalną nawet do całej składki ubezpieczeniowej. Ocena ryzyka takiej ilości kontrahentów przez ubezpieczyciela może trwać zbyt długo jak na potrzeby biznesu. Tak pracochłonny proces, zarówno po stronie przedsiębiorcy (zebranie danych i wypełnienie wniosku) jak i ubezpieczyciela (analiza danych finansowych) może być po prostu nieopłacalny.

limit ryczałtowy

Jakie rozwiązanie proponują firmy ubezpieczeniowe? Czy każdy kontrahent musi być oceniony indywidualnie na podstawie danych finansowych?

W KILKU PUNKTACH DLA NIECIERPLIWYCH:

 • Przy dużej ilości kontrahentów warto skorzystać z możliwości samodzielnej oceny ryzyka kontrahenta w oparciu o warunki określone przez ubezpieczyciela.
 • Warunki te dotyczą pozytywnych doświadczeń, konieczności zakupienia raportu z wywiadowni lub odpytania bazy kontrahentów ubezpieczyciela.
 • Ochrona jest zapewniana do wysokości limitu ryczałtowego jednakowego dla wszystkich kontrahentów objętych tym sposobem oceny.
 • Udział własny w szkodzie jest zazwyczaj wyższy niż przy limitach indywidualnych.

 

Podstawą oceny ryzyka przy ubezpieczeniach kredytu kupieckiego jest badanie kontrahentów – najczęściej Indywidualnie, w oparciu o analizę danych finansowych.

 Jeśli jednak masz wielu drobnych kontrahentów, a salda ich należności są niewielkie – rzędu 20, 50, 100 tysięcy złotych, ubezpieczyciel może zaproponować ich ochronę opartą na Twojej własnej ocenie ryzyka odbiorców.

 

LIMIT RYCZAŁTOWY

Kontrahent nienazwany, kontrola klienta przez Ubezpieczającego, uprawnienia Ubezpieczającego do samodzielnego podejmowania decyzji, limit automatyczny, ryczałtowy limit kredytowy – to przykładowe nazwy tego typu rozwiązań stosowane przez ubezpieczycieli. Dla spójności tego tekstu posłużę się terminem „limit ryczałtowy”.

 Cechą wszystkich stosowanych rozwiązań jest brak szczegółowej analizy danych finansowych kontrahenta przez ubezpieczyciela i historii jego współpracy z Twoją firmą. Jednak nie oznacza to, że ochrona jest dawana „w ciemno”. Polisa określa warunki, które muszą być dotrzymane, żeby należności były objęte ochroną w ramach limitu ryczałtowego, a Twoim zadaniem jest sprawdzenie przed każdą wysyłką czy zostały one wypełnione. Na tym polega to samodzielne podejmowanie decyzji przez ubezpieczającego.

 

PARAMETRY LIMITU RYCZAŁTOWEGO

W odniesieniu do limitu ryczałtowego umowa ubezpieczenia określa :

 • jego wysokość, czyli dopuszczalne maksymalne saldo należności od każdego kontrahenta, którego ten limit dotyczy,
 • warunki wstępne, jakie muszą być spełnione, żeby należności były objęte ochroną,
 • wymagania dotyczące sposobu oceniania ryzyka kontrahenta przez Twoją firmę,
 • udział własny w szkodzie – zazwyczaj wyższy niż w przypadku kontrahentów ocenianych indywidualnie,
 • mogą być również wskazane inne ograniczenia ochrony np. krótszy dopuszczalny termin płatności, zawężenie do należności krajowych, określony czas ważności limitu ryczałtowego itp.

 

WYŁĄCZENIA LIMITU RYCZAŁTOWEGO

Poza ogólnymi wyłączeniami z ochrony, umowa ubezpieczenia stanowi, że limitem ryczałtowym nie można objąć kontrahenta:

 • któremu ubezpieczyciel w ciągu ostatnich np 12 miesięcy już odmówił przyznania indywidualnego limitu kredytowego lub anulował czy zmniejszył wcześniej przyznany limit indywidualny,
 • który w ciągu ostatnich np 12 miesięcy opóźnił jakąkolwiek płatność o więcej niż np. 60 dni,
 • co do którego masz informacje, że jest niewypłacalny lub niewiarygodny.

 

RODZAJE LIMITU RYCZAŁTOWEGO

Jeśli te warunki są spełnione to możliwych jest kilka wariantów limitu ryczałtowego oferowanych przez ubezpieczycieli.

 • Ochrona od pierwszej transakcji, bez dodatkowych warunków. Zazwyczaj taki limit jest niski (np. 20 tys zł), a udział własny wysoki (np 20%). Wysoki udział własny ma za zadanie skłonienie Cię do podjęcia chociaż standardowych kroków mających na celu weryfikację partnera biznesowego np sprawdzenia w KRS / CEiDG.
 • Ochrona na podstawie raportu z wywiadowni gospodarczej. Ubezpieczyciel wskazuje jakich wywiadowni raporty akceptuje i jak aktualne mają one być (np nie starsze niż sprzed 6 miesięcy). Raport określa wysokość dopuszczalnego pułapu zadłużenia, a ubezpieczyciel zapewnia ochronę do wysokości tego pułapu, nie wyższej jednak niż wysokość limitu ryczałtowego.
 • Ochrona na podstawie pozytywnych doświadczeń. W polisie jest zdefiniowane, co oznaczają te pozytywne doświadczenia – np. w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrealizowane zostały z kontrahentem 3 transakcje o wartości 30 tys zł, zapłacone w terminie lub z opóźnieniem nie dłuższym niż 30 dni.
 • Ochrona w oparciu o informację uzyskaną z systemu informatycznego ubezpieczyciela – tzw. limit automatyczny, polegający na odpytaniu bazy kontrahentów – wpisaniu NIPu kontrahenta, na co system daje odpowiedź TAK (akceptacja kontrahenta) lub NIE (brak ochrony). Za takie odpytanie bazy pobierana jest opłata, a limit w ten sposób przyznany ma swoją ograniczoną w czasie ważność najczęściej do 6 miesięcy.

 Do należności objętych ochroną w ramach limitów ryczałtowych odnoszą się pozostałe warunki polisy dotyczące np. zgłaszania wartości zrealizowanych obrotów, informowania o przeterminowaniu należności, obowiązek współpracy przy odzyskiwaniu długu.

 

Limit ryczałtowy jest ciekawym i szeroko stosowanym rozwiązaniem pozwalającym na dopasowanie polisy do specyfiki sprzedaży Twojej firmy. Warto o niego pytać i z niego korzystać mając jednak na uwadze pewne ograniczenia, większe ryzyko ponoszone przez przedsiębiorcę no i oczywiście fakt, że ubezpieczyciel likwidując szkodę sprawdzi czy warunki ochrony zostały spełnione.

 

Nie wiesz co wybrać? Potrzebujesz wsparcia w wynegocjowaniu warunków ochrony? Służymy pomocą. Skontaktuj się z nami.

 

Ewa Krzemińska  www.rozumiemOWU.pl