Na kłopoty – delegowany Credit Manager.

Delegowany Credit Manager

 

Miniony rok pokazuje, że nadzór nad należnościami handlowymi okazał się być kluczowym obszarem zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Co można zrobić lepiej, efektywniej, aby rozwijać sprzedaż ograniczając jednocześnie ryzyko opóźnień w płatnościach od kontrahentów?

 1. Ubezpieczyć Należności i korzystać ze wsparcia Brokera,
 2. Nie ubezpieczać, wziąć ryzyko niewypłacalności na swoje barki, restrykcyjnie je weryfikować, szukać informacji, budować procedury kredytowe, kompletować dokumenty, monitorować, monitować,  windykować, co tworzy szereg dodatkowych obowiązków, wymaga specjalistycznej i konsekwentnej obsługi oraz pochłania dużo czasu.

Co zatem zrobić?

Skorzystać z wyspecjalizowanego w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym specjalisty.

W którym momencie przedsiębiorca może skorzystać ze specjalisty?

 • Kiedy zauważa, że Jego należności nie wyglądają „zdrowo”,
 • Kiedy nie ma pomysłu na poprawę tej sytuacji,
 • Kiedy nie ma wdrożonych odpowiednich procedur wspomagających,
 • Kiedy pojawiają się nowe, wcześniej niewidoczne problemy a poradzenie sobie z nimi wymaga nowego spojrzenia, skorelowania z obecnym stanem,
 • Kiedy nie ma ludzi do pracy,
 • Kiedy ma ludzi, ale brakuje mu wyspecjalizowanej kadry,
 • Kiedy ma polisę ubezpieczeniową, ale widać, że nie spełnia ona swojej roli,
 • Kiedy planuje restrukturyzację obecnych procesów,
 • Kiedy planuje wdrożyć nowe procedury i chciałby przygotować do tego zespół,
 • Kiedy, …

W czym pomoże Specjalista – Credit Manager?

 • Zapozna się z bieżącą sytuacją przedsiębiorstwa i przedstawi zainteresowanemu wnioski wraz z rekomendacjami do dalszych działań.
 • Ustali zakres prac dla należności „zastanych”, oraz przedstawi rozwiązania dla należności przyszłych, stworzy harmonogram dalszych działań,
 • Po akceptacji Klienta, rozpocznie prace przygotowawcze do dalszych działań, gdzie potrzebne będzie m.in. uruchomienie wymaganych dostępów do systemów finansowo-księgowych, ustalenie osób do kontaktu po stronie Klienta, szkolenie wdrożeniowe zakładające przedstawienie oczekiwanych rezultatów,
 • Rozpocznie właściwą obsługę należności Klienta a w tym:
 • Obsługę limitów kredytowych,
 • Obsługę należności,
 • Obsługę procesów ubezpieczeniowych.
 • Będzie raportował okresowo zarówno zakres wykonanych prac, jak i bieżący stan należności Klienta.

Na obsługę należności składają się m.in.:

Obsługa limitów kredytowych:

 • Ustalenie i wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem kredytowym – procedura kredytowa,
 • Zasady udzielania limitu kredytowego dla kontrahentów,
 • Ustanawianie i rekomendacja wysokości optymalnych pułapów limitów kredytowych kontrahentów dla zespołu sprzedaży,
 • Pozyskiwanie i analiza finansowa danych, moralności płatniczej kontrahentów, poszukiwanie możliwości zabezpieczenia ryzyka kredytowego,
 • Zabezpieczanie ryzyka kredytowego kontrahentów, w tym współpraca z ubezpieczycielem i wykorzystanie jego procedur kredytowych.

Obsługa należności:

Kontrola należności obejmująca systematyczną analizę przeterminowań i stosowanie adekwatnych działań do ich wielkości, tj.:

 • monitoring należności,
 • wezwania do zapłaty,
 • przygotowanie i skierowanie sprawy do postępowania windykacyjnego,
 • przygotowanie dokumentacji i/lub ewentualne skierowanie sprawy do postępowania sądowego, czy komorniczego,

Powyższe wymaga stworzenia listy kontrahentów do obsługi, do której systematycznie dołączani będą kolejni odbiorcy, którzy pozyskają limit kredytowy,

 • Systematyczna współpraca z firmami zewnętrznymi obsługującymi procesy windykacyjne, oraz wywiad gospodarczy.

Obsługa (kompleksowa) procesów ubezpieczeniowych:

 • wnioskowanie o limity na kontrahentów nazwanych/nienazwanych,
 • przenoszenie i zwiększanie limitów kredytowych, w tym także
 • przejście z limitów automatycznych na limity „nazwane”
 • kontrola terminów polisowych, w tym zgłaszanie obrotów do Ubezpieczenia na bazie udostępnionych raportów
 • zlecanie spraw do windykacji,
 • kompletowanie dokumentów,
 • wnioskowanie o wypłatę odszkodowania,
 • procedura zwrotu kosztów windykacji – jeśli dotyczy,
 • dodatkowe czynności wymagane przy obsłudze polisy.

Dlaczego warto skorzystać z Credit Managera?

 • Klient decyduje o kształcie umowy i zakresie prac do wykonania przez Credit Managera a przez to kontroluje koszt wynajęcia specjalisty w ustalonym okresie czasu i może planować kolejne wydatki,
 • Klient otrzymuje kompetentnego specjalistę wyposażonego w narzędzia i wiedzę z dnia na dzień, bez żmudnych procesów rekrutacyjnych, wdrożeniowych, bez ryzyka, bez poślizgów,
 • Klient otrzymuje cykliczne raporty z pracy Credit Managera, obserwuje ich postęp, ma wpływ na ewentualną modyfikację procesów, aby stale je optymalizować,
 • Klient wysyła sygnał do partnerów, że korzysta z nowych narzędzi kontroli płatności – Ci zaczynają bardziej dbać o terminowość, zadłużenie się zmniejsza,
 • Klient wiedząc o tym, że należności są w dobrych rękach – skupia się na rozwoju własnej oferty, polepszaniu jakości swoich usług i poszukiwaniu zdrowego biznesu.

Model współpracy:

 • Doprecyzowanie zakresu czynności Credit Managera,
 • Ustalenie kwoty okresowego wynagrodzenia za doprecyzowany zakres czynności,
 • Podpisanie Umowy współpracy między stronami,
 • Rozpoczęcie pracy Credit Managera w terminie określonym Umową,
 • Uruchomienie dostępów do wszelkich, niezbędnych do pracy systemów wspierających przy zachowaniu należytego poziomu bezpieczeństwa wymiany informacji,
 • Wykonywanie zakresu czynności zdefiniowanych umową, cykliczne spotkania podsumowujące zakres wykonanych prac, optymalizowanie bieżących procesów,

Credit Manager wykonuje swoje czynności w zdefiniowanym umową czasie, w godzinach 8:00 – 16:00. Czynności te wykonywane są z poziomu biura Credit Managera, bez konieczności organizowania dla niego miejsca pracy po stronie Klienta.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Bardzo chętnie odpowiemy na pytania.

Zespół RiskMan Services.