Żądanie zwrotu zapłaconej należności

Dłużnik niemiecki opóźniał się z płatnością. Po wielu monitach w końcu otrzymałeś zapłatę należności. Kamień spadł Ci z serca? Czy nie za wcześnie?

Jeśli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Twojego kontrahenta, może się zdarzyć, że będziesz musiał zwrócić pieniądze syndykowi. Niemożliwe? Czytaj dalej…

żądanie zwrotu należności

 

W KILKU PUNKTACH DLA NIECIERPLIWYCH

Konieczność zwrotu otrzymanej wcześniej należności syndykowi dłużnika niemieckiego może nastąpić w sytuacji, gdy ten udowodni, że:

  • świadczenie było nienależne (zapłacone niezgodnie z warunkami kontraktu),
  • Ty, jako wierzyciel, mogłeś wiedzieć o pogarszającej się sytuacji dłużnika, na co wskazują przesłanki.

Przed takim ryzykiem można się zabezpieczyć korzystając z odpowiedniej polisy lub wprowadzając odpowiednie zapisy do umowy ubezpieczenia.

 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Głównym celem prawa upadłościowego i naprawczego jest jak najpełniejsze zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Określa to zasada bezskuteczności czynności dłużnika w stosunku do masy upadłości podejmowanych na długo przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a mających na celu wyprowadzenie majątku z własnych przedsiębiorstw, spółek czy majątków osobistych. Czyli wszelkie czynności dłużnika, po spełnieniu się określonych przesłanek, są bezskuteczne z mocy prawa.

Problem pojawia się, gdy zadziałają dwa równoległe systemy ochrony wierzyciela.

Jeden to system ochrony pojedynczego wierzyciela, gdzie czynności wywoływane są na jego wniosek i jest to postępowanie sądowe, egzekucyjne.

Drugi to system ochrony wspólnej wszystkich wierzycieli, którego celem nadrzędnym jest ochrona i równe traktowanie wszystkich wierzycieli.

 

ŻĄDANIE ZWROTU NALEŻNOŚCI

W postępowaniu upadłościowym czy naprawczym wszystko, co powiększyło długi dłużnika lub miało wpływ na zmniejszenie przyszłej masy upadłościowej, jest w kręgu zainteresowania syndyka. Zadaniem syndyka jest obrona za wszelką cenę praw wszystkich wierzycieli i traktowanie ich sprawiedliwie.

Dąży on nie tylko do utrzymania i zarządzania masą upadłościową, ale także jej powiększania. A wielkość masy upadłościowej ma wpływ na jego wynagrodzenie, motywacja jest więc duża.

Dlatego też postępowanie prowadzone przez syndyka może obejmować również żądanie zwrotu majątku upadłego dłużnika kierowane przez syndyka bezpośrednio do wierzycieli upadłego czyli zasada Insolvenzanfechtung. Właśnie ostatnimi czasy syndykowie niemieccy stosują tę zasadę i wydawane są na korzyść syndyków orzeczenia sądów za naszą zachodnią granicą.

Dotyczy to tych wierzycieli, którym należności zostały już spłacone. Przekładając to na życie: jeśli dłużnik niemiecki zapłacił Ci należne wynagrodzenie za usługę czy za dostarczony towar to po wszczęciu postępowania upadłościowego syndyk, pod pewnymi warunkami, może zażądać od ciebie zwrotu gotówki, maszyn, nieruchomości, akcji lub odpowiedniego odszkodowania i to nawet z odsetkami. A również kwoty odzyskane zgodnie z prawem np. w postępowaniu egzekucyjnym.

 

WARUNKI ZWROTU NALEŻNOŚCI

Oczywiście prawo to nie jest stosowane automatycznie i bezwarunkowo.

Często odnosi się to do “nienależnego świadczenia” czyli takiego, które nie zostało wykonane w formie i sposób, który został przewidziany w umowie. Na przykład: zapłacona faktura była niewymagalna lub zapłacono za fakturę towarem.

Groźniejszym przypadkiem jest jednak zrealizowanie “należnego świadczenia” w sytuacji, gdy wierzyciel wiedział (lub istnieją przesłanki, że wiedział) o kłopotach finansowych dłużnika. I odnosi się to do sytuacji, gdy np. dłużnik przesuwał płatności ponad standardowe dla branży terminy, dłużnik spłaca należności w innych kwotach niż na fakturze, dłużnik zapłacił dopiero po groźbie wdrożenia postępowania sądowego, wierzyciel zagroził zerwaniem współpracy handlowej i dopiero wtedy dłużnik zapłacił, syndyk znajdzie korespondencję świadczącą o przekazywaniu informacji o problemach finansowych przez dłużnika lub wiele wysyłanych do niego wezwań do zapłaty itp.

Syndyk może żądać zwrotu majątku przez wierzyciela sięgając aż 10 lat wstecz!

 

UBEZPIECZENIE ZWROTU NALEŻNOŚCI

Czy jest jakaś możliwość obrony przed zwrotem majątku? Jak można zminimalizować to ryzyko?

Ubezpieczyciele, dostrzegając rosnące ryzyko dotykające przedsiębiorców przygotowali odpowiednie rozwiązanie, które pozwala na zabezpieczenie ryzyka konieczności zwrotu płatności otrzymanych od odbiorcy przed ogłoszeniem jego upadłości. Stosowane jest zarówno odrębne ubezpieczenie jak i rozszerzenie dotychczasowej polisy.

Metodą na uniknięcie włączenia przysługujących sprzedawcy należności do masy upadłościowej jest zastosowanie w kontrakcie klauzuli Retention of Title (RoT). O zastrzeżeniu prawa własności piszemy TUTAJ.

 

Czy takie zagrożenie istnieje również w innych krajach? W Polsce? Chcesz dowiedzieć się więcej?  Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci uniknąć kłopotów.

 

Ewa Krzemińska  www.rozumiemOWU.pl