Umowa ubezpieczenia należności

mowa ubezpieczenia należności to podstawa współpracy między Tobą jako przedsiębiorcą a towarzystwem ubezpieczeniowym chroniącym przysługujące Twojej firmie należności.

Jakie są strony umowy ubezpieczenia? Jak jest zawierana umowa ubezpieczenia? Jakie dokumenty stanowią umowę ubezpieczenia?

umowa ubezpieczenia

U 

 W KILKU PUNKTACH DLA NIECIERPLIWYCH

  • Stronami umowy ubezpieczenia jest Ubezpieczający (przedsiębiorca) i Ubezpieczyciel (towarzystwo ubezpieczeniowe).
  • Kontrahent nie jest stroną umowy ubezpieczenia i nie musi nawet o niej wiedzieć.
  • Na umowę ubezpieczenia składają się OWU (ogólne warunki ubezpieczenia), warunki szczególne (warunki szczegółowe, warunki indywidualne) i decyzje limitowe. Czasem częścią umowy jest wniosek.
  • Umowa jak i wszystkie aneksy do niej powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.
  • Decyzja limitowa jest jednostronną decyzją ubezpieczyciela.

 

STRONY UMOWY UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia jest zawierana między ubezpieczycielem (towarzystwem ubezpieczeniowym) a ubezpieczającym (przedsiębiorcą, który ubezpiecza swoje należności). Ubezpieczający jest czasem określany w umowie ubezpieczenia jako eksporter, dostawca, sprzedawca. Ubezpieczyciel najczęściej w umowie ubezpieczenia określany jest skróconą nazwą własną.

Twoja firma jako przedsiębiorca jest stroną umowy ubezpieczenia, bo to ona ponosi ryzyko nieotrzymania płatności od kontrahenta. Nie może tego ryzyka zabezpieczyć kontrahent, bo od niego w zasadniczej części zależy, czy zapłaci czy nie.

Jest to o tyle istotne, że czasem zdarza się, że dostawca, żądając zabezpieczenia płatności za wysyłany przez siebie towar sugeruje kontrahentowi wykupienie polisy. Kontrahent mógłby przedstawić np. bankową gwarancję zapłaty, ale nie może ubezpieczyć należności, które sam powinien zapłacić.

Jeśli umowa jest zawierana z dużą firmą może się zdarzyć, że po stronie ubezpieczającego jest kilka podmiotów (najczęściej powiązanych ze sobą). Mogą to być ubezpieczający solidarni lub współubezpieczeni. W takiej umowie ochroną są objęte zarówno należności przysługujące ubezpieczającemu jak i współubezpieczonemu (lub kilku współubezpieczonym).

Warunki ochrony należności współubezpieczonych są dość mocno skomplikowane.
 

Skontaktuj się z nami, pomożemy sformułować zapisy umowy tak, żeby zabezpieczały interesy wszystkich współubezpieczonych.

 

KONTRAHENT

Kontrahent to inaczej dłużnik, płatnik, odbiorca (jeśli jednocześnie jest płatnikiem), to strona umowy sprzedaży łączącej go z przedsiębiorcą. Kontrahent nie jest stroną umowy ubezpieczenia. Może nawet nie wiedzieć o tym, że należności od niego są przedmiotem ubezpieczenia. O kontrahencie piszemy TUTAJ.

 

UMOWA UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI SKŁADA SIĘ ZAZWYCZAJ Z:

  • Ogólnych warunków ubezpieczenia określających wzorcowe zasady ochrony ubezpieczeniowej ustalone przez ubezpieczyciela,
  • Warunków szczegółowych zwanych też polisą, warunkami indywidualnymi, umową ubezpieczenia, które precyzują szczegóły umowy takie jak warunki finansowe – składkę, opłaty, udział własnymaksymalną kwotę odszkodowań, ale także zmiany warunków ochrony w stosunku do OWU, uściślenia, modyfikacje i wszelkie wynegocjowane przez strony warunki,
  • Limitów kredytowych – decyzji określających wysokość i pozostałe parametry limitu kredytowego dla każdego kontrahenta ocenianego przez ubezpieczyciela.

 

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE

Zasadniczo wniosek nie jest częścią umowy ubezpieczenia, ale umowa jest przygotowywana na podstawie wymaganych we wniosku danych.

Umowa może odwoływać się do wniosku, a czasem wniosek po podpisaniu przez obie strony staje się umową ubezpieczenia.

 

PODPISANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Umowa ubezpieczenia należności powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania stron, a wszystkie zmiany w umowie powinny być wprowadzane na piśmie pod rygorem nieważności. Aneks do umowy również powinien być podpisany zgodnie z reprezentacją przez obie strony.

 Czasem umowę ubezpieczenia stanowią dwa dokumenty – wniosek wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę, zawierający wynegocjowane i uzgodnione wszystkie warunki ubezpieczenia oraz polisa wystawiona i podpisana przez ubezpieczyciela, zawierająca potwierdzenie tych uzgodnionych warunków ochrony.

 Zasada uzgodnienia zmian w umowie i obustronnego podpisania nie dotyczy jednak limitu kredytowego. Decyzja ustalająca, zmieniająca czy anulująca limit kredytowy zawsze jest jednostronną decyzją ubezpieczyciela. Na decyzji limitowej widnieje tylko podpis ubezpieczyciela.
 

Gdy w transakcję włączony jest broker to on przeprowadzi Cię bezpiecznie przez całą procedurę zawierania umowy ubezpieczenia.

 

Ewa Krzemińska, rozumiemOWU.pl